Kirjaudu sisään myHealthbox tili

Unohtuiko salasana? tai

LETROZOL RATIOPHARM

Pakkausseloste

                     PAKKAUSSELOSTE

            Letrozol ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen
                       letrotsoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
-   Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-   Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
-   Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
   haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
-   Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi
   haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1.  Mitä Letrozol ratiopharm on ja mihin sitä käytetään
2.  Ennen kuin käytät Letrozol ratiopharmia
3.  Miten Letrozol ratiopharmia käytetään
4.  Mahdolliset haittavaikutukset
5.  Letrozol ratiopharmin säilyttäminen
6.  Muuta tietoa1.  Mitä Letrozol ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Letrozol ratiopharm kuuluu ns. aromataasin estäjien lääkeaineryhmään. Tähän ryhmään kuuluvat
lääkkeet estävät tiettyjen entsyymien, ns. aromataasien, toimintaa elimistössä.
Aromataasientsyymit ovat puolestaan aineita, jotka vaikuttavat tiettyjen naissukupuolihormonien
(esim. estrogeenin) tuotantoon. Kun Letrozol ratiopharm estää näiden entsyymien toimintaa,
estrogeenin määrä elimistössä pienenee.
Letrozol ratiopharm on tarkoitettu rintasyövän hoitoon naisilla, joiden syöpäkasvaimen kasvu johtuu
tiettyjen naissukupuolihormonien (estrogeenin) toiminnasta (ns. hormonireseptoripositiivisen syövän
hoitoon).

Letrozol ratiopharmia käytetään:
   varhaisvaiheen rintasyövän liitännäishoitona (eli ns. adjuvanttihoitona leikkauksen jälkeen)
   vaihdevuodet ohittaneilla (eli postmenopausaalisilla) naisilla.

   jatkettuna liitännäishoitona varhaisvaiheen rintasyövässä vaihdevuodet ohittaneilla
   (postmenopausaalisilla) naisilla, jotka ovat tätä ennen saaneet liitännäishoitoa toisella
   rintasyöpälääkkeellä, tamoksifeenilla, 5 vuoden ajan.

   pitkälle edenneen rintasyövän ensisijaisena hoitona vaihdevuodet ohittaneilla
   (postmenopausalisilla) naisilla.

   pitkälle edenneen rintasyövän hoitoon luonnollisesti tai keinotekoisesti aiheutetussa
   postmenopausaalisessa vaiheessa olevilla naisilla, kun rintasyöpä on uusiutunut tai sen on
   todettu etenevän, ja potilasta on aiemmin hoidettu jollakin toisella, spesifisesti tiettyjen
   naissukupuolihormonien (estrogeenin) toimintaa estävällä, ja sitä kautta kasvaimen kasvuun
   vaikuttavalla lääkkeellä (ns. antiestrogeenilla).

Letrozol ratiopharmin tehoa ei ole osoitettu naispotilailla, joiden rintasyövän kasvu ei ole riippuvainen
tietyistä naissukupuolihormoneista (estrogeenista) – eli kun on kyse ns. hormonireseptorinegatiivisesta
syövästä.

                          1
2.  Ennen kuin käytät Letrozol ratiopharmia

Älä käytä Letrozol ratiopharmia
   jos olet allerginen (yliherkkä) letrotsolille tai Letrozol ratiopharmin jollekin muulle aineelle (ks.
   kohta 6).
   jos et vielä ole ohittanut vaihdevuosia (ns. premenopausaalinen endokriininen status).
   raskauden tai imetyksen aikana.

Ole erityisen varovainen Letrozol ratiopharmin suhteen
   jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min), sillä
   riittävä kliininen kokemus tällaisista tapauksista puuttuu.
   jos sinulla on jokin lievä tai kohtalainen maksasairaus, sillä riittävä kliininen kokemus puuttuu.
   jos sinulla on todettu osteoporoosi (= luukato), sinulla on tavallista suurempi riski sairastua
   osteoporoosiin, tai sinulla on esiintynyt murtumia. Jos näin on, tulee lääkäri mittauttamaan
   luustosi mineraalitiheyden ennen hoidon aloittamista sekä säännöllisin välein hoidon aikana.
   Tarvittaessa lääkäri määrää sinulle lääkettä osteoporoosin hoitoon tai sen ennaltaehkäisyyn, ja
   seuraa tilannettasi huolellisesti.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys
   Letrozol ratiopharmia ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana, sillä lääke voi vahingoittaa
   lasta.
   Koska Letrozol ratiopharm on tarkoitettu ainoastaan vaihdevuodet ohittaneiden
   (postmenopausaalisten) naisten hoitoon, raskautta ja imetystä koskevat rajoitukset eivät
   todennäköisesti koske sinua.
   Jos kuitenkin olet saavuttanut vaihevuodet vasta äskettäin, tulee lääkäri keskustelemaan kanssasi
   riittävän ehkäisyn tarpeesta, sillä saatat edelleen mahdollisesti tulla raskaaksi.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Lapset ja nuoret
Letrozol ratiopharm ei ole tarkoitettu lasten eikä nuorten hoitoon.

Iäkkäät potilaat (65 vuotta täyttäneet)
Iäkkäämmät (65 vuotta täyttäneet) potilaat voivat käyttää samoja annoksia kuin nuoremmatkin
aikuiset.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Letrozol ratiopharm ei todennäköisesti vaikuta ajokykyysi tai koneiden käyttökykyysi. Joillekin
potilaille lääke voi kuitenkin aiheuttaa ajoittaista väsymystä, huimausta tai uneliaisuutta. Älä aja äläkä
käytä koneita, jos huomaat tällaisia haittavaikutuksia itselläsi.

Tärkeää tietoa Letrozol ratiopharmin sisältämistä aineista
Letrozol ratiopharm sisältää laktoosia (maitosokeria). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin
sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3.  Miten Letrozol ratiopharmia käytetään
Ota Letrozol ratiopharmia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet
lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos on yksi Letrozol ratiopharm -tabletti kerran vuorokaudessa: Tabletti otetaan
vesilasillisen tai muun juoman kera.
                          2
comments powered by Disqus

Hälytykset


Viimeaikaisia Terveystiedotteita ei ole tästä tuotteesta.