Kirjaudu sisään myHealthbox tili

Unohtuiko salasana? tai

TRAMADIN

Pakkausseloste

                         PAKKAUSSELOSTE

                       Tramadin 50 mg kova kapseli
                         Tramadolihydrokloridi

Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
-   Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-   Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
-   Tämä lääke on määrätty sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa
   muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä Tramadin on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Tramadinia
3. Miten Tramadinia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Tramadinin säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. Mitä Tramadin on ja mihin sitä käytetään

Tramadinin sisältämä tramadoli kuuluu keskushermoston kautta vaikuttavien kipulääkkeiden ryhmään.
Tramadin on tarkoitettu keskivaikeiden ja vaikeiden kipujen hoitoon.

2. Ennen kuin käytät Tramadinia

Älä käytä Tramadinia:
-   jos olet yliherkkä (allerginen) tramadolille tai jollekin muulle valmisteen sisältämälle aineelle
   jos sinulle Tramadin–hoidon aikana määrätään tai on aiemmin määrätty samanaikainen moklobemidi -
-
   (masennuslääke) tai selegiliinilääkitys (Parkinsonin taudin lääke)
-   jos sinulla on todettu vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta
-   jos sinulla on todettu vaikeahoitoinen epilepsia
-   opiaattiriippuvuuden korvaus- tai vieroitushoidossa.

Ole erityisen varovainen Tramadinin suhteen:
-   jos sinulla on todettu epilepsia tai muu kouristustaipumus
-   jos sinulla on todettu kallovamma tai kohonnut kallonsisäinen paine
    jos käytät samanaikaisesti muita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (ks. ”Muiden lääkkeiden käyttö)
-
-   jos sinulla on hengityshäiriöitä

Tramadinin käyttö ruoan ja juoman kanssa
Tramadin kapseli voidaan ottaa nesteen kera joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä. Ruokailu ei vaikuta
tramadolin imeytymiseen.

Raskaus
Tramadinia ei saa käyttää raskauden aikana.

Imettäminen
Tramadinia ei saa käyttää imetyksen aikana. Poikkeustapauksessa lääkäri voi antaa luvan yksittäisen annoksen käyttöön
ja ohjeen imettämisestä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tramadin saattaa aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta sekä näön hämärtymistä ja siten huonontaa
reaktiokykyäsi. Jos reaktiokykysi on mielestäsi heikentynyt, älä aja autoa tai muuta ajoneuvoa, älä
käytä sähkötyökaluja, koneita tai tarkkuutta vaatia laitteita.

Muiden lääkkeiden käyttö
Muu samanaikainen lääkitys saattaa vaikuttaa tämän lääkkeen tehoon ja turvallisuuteen. Tramadin voi puolestaan
vaikuttaa muun lääkityksen tehoon ja turvallisuuteen. Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet
äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt ja luontaistuotteita. Muista ilmoittaa
lääkärille Tramadin lääkityksestä, jos sinulle vielä hoidon kestäessä tai pian sen lopettamisen jälkeen määrätään jotain
muuta lääkettä.

Tramadinia ei tule käyttää yhdessä MAO:n estäjien kanssa (tiettyjä masennuksen hoitoon käytettäviä lääkkeitä).

Tramadinin vaikutus voi muuttua, jos käytät seuraavia lääkkeitä:
- karpamatsepiinia (epilepsialääke)
- simetidiini (vatsalääke)
- ritonaviiri (HIV-lääke)
- pentatsosiini, nalbufiini tai buprenofriini (kipulääkkeitä)
- ondasentronia
Lääkärisi kertoo, voitko käyttää tramadinia ja millä annoksella.

Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille (haittavaikutusten riski kasvaa):
- jos käytät muita keskushermostoon vaikuttavia aineita kuten alkoholia, muita keskushermoston kautta vaikuttavia
   kipulääkkeitä, unilääkkeitä tai rauhoittavia lääkkeitä, sillä niiden samanaikainen käyttö voimistaa tramadolin
   keskushermostoa lamaavaa vaikutusta. Voit tuntea olosi tokkuraisemmaksi tai tuntea pyörtyväsi. Kerro lääkärille,
   jos näin tapahtuu.
- jos käytät jotain masennus- tai psyykenlääkettä
- jos käytät bupropionia (tupakoinnin lopettamiseksi käytettävä lääke)
- käytät lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa kouristuksia, esim. tietyt masennuslääkkeet. Riski
   kouristuskohtauksiin kasvaa, jos käytät samanaikaisesti Tramadinia. Lääkärisi kertoo, voitko käyttää
   Tramadinia.
- käytät selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRI:t) tai MAO:n estäjiä (masennuksen
   hoitoon). Tramadinilla voi olla yhteisvaikutuksia näiden lääkkeiden kanssa ja voit saada oireita
   kuten sekavuutta, levottomuutta, kuumetta, hikoilua, raajojen tai silmien epätarkoituksenmukaisia
   liikkeitä, hallitsematonta lihasten nykimistä tai ripulia.
- käytät kumariinityyppisiä hyytymisenestolääkke itä (verenohennuslääkkeitä) esim. varfariinia
   yhdessä Tramadinin kanssa. Lääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa vaikuttaa veren hyytymiseen
   ja siten aiheuttaa verenvuotoja.

3. Miten Tramadinia käytetään

Annostus
Noudata aina lääkärin määräämää potilaskohtaista annostusta. Jos olet epävarma annostuksesta, tarkista asia lääkäriltäsi
tai apteekista. Jos sinusta tuntuu, että Tramadinin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi
tai apteekkiin.

Kapselit otetaan kokonaisena riittävän nestemäärän kera.

Jos otat enemmän Tramadinia kuin sinun pitäisi
Ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 09 -471 977, keskus 09-4711), jos olet ottanut
lääkettä liian suuren annoksen.

Jos unohdat ottaa Tramadinia
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikilla lääkkeillä, myös Tramadinilla voi olla haittavaikutuksia.
Mahdolliset haittavaikutukset esiintyvyysluokittain:
Hyvin yleisiä (yli 10 %):
Pahoinvointi ja pyörrytys, huimaus.

Yleisiä (1-10 %):
Päänsärky, oksentelu, hikoilu, suun kuivuminen, ummetus ja väsymys.

Melko harvinaisia (0,1-1 %):
comments powered by Disqus

Hälytykset


Viimeaikaisia Terveystiedotteita ei ole tästä tuotteesta.