Log in met uw myHealthbox rekening

Wachtwoord vergeten? of

Codeinefosfaat 20 A, tabletten 20 mg

Informatie voor de gebruiker

ALGEMENE KENMERKEN

Naam van het geneesmiddel
Codeïnefosfaat ratiopharm 10 mg, tabletten
Codeïnefosfaat ratiopharm 20 mg, tabletten

Samenstelling
Werkzame stof:
codeïnefosfaathemihydraat 10 mg en 20 mg
Hulpstoffen:
lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, maïszetmeel.

Farmaceutische vorm en inhoud
Tabletten in flaconverpakking à 100 en 1000 stuks.

Geneesmiddelengroep
Codeïne behoort tot de groep van geneesmiddelen die de
hoestprikkel dempen. Het heeft tevens een pijnstillende en
kalmerende werking.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel
brengen
ratiopharm Nederland bv
Florapark 4
2012 HK Haarlem
Nederland

In het register ingeschreven onder
RVG 53361 – Codeïnefosfaat ratiopharm 10 mg, tabletten
RVG 53362 - Codeïnefosfaat ratiopharm 20 mg, tabletten

GEBRUIKEN BIJ
- hoest
- pijn.

VOORDAT U HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT

Niet gebruiken bij
- kortademigheid veroorzaakt door luchtwegaandoeningen zoals
  astma en uitrekking van de longblaasjes (emfyseem)
- onvoldoende werking van de lever
- hersenletsel

Nodige voorzorgen bij gebruik
53361 bs 20091006.doc      1                LP
Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding
Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw
arts. Codeïnefosfaat gaat over in de moedermelk. Het geven van
borstvoeding tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt
daarom ontraden.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te
gebruiken
Codeïne kan onder andere duizeligheid of stoornissen in het
zien veroorzaken en beïnvloedt daardoor het reactievermogen
nadelig. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid
vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van
machines en het werken op hoogte.

Wisselwerking
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij
gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen
beïnvloeden.
Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van
deze tabletten met:
- alcohol
- slaapmiddelen
- kalmeringsmiddelen
- middelen tegen psychose (ernstige geestesziekte)
- sommige andere sterk werkende pijnstillers

Wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt, moet u
hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of
apotheker.

Waarschuwingen en voorzorgen
Codeïne kan, hoewel zelden, aanleiding geven tot
afhankelijkheid. Afhankelijkheid wil zeggen dat bij het
plotseling stoppen van de behandeling met dit geneesmiddel
ontwenningsverschijnselen optreden. Zie ook de rubrieken
"Speciale voorzorgen bij gebruik van dit geneesmiddel bij
kinderen, ouderen en speciale patiëntengroepen" en
"Bijwerkingen".

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Dosering en wijze van gebruik
Als uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt:
BIJ HOEST
10-20 mg per keer, elke 4-6 uur, maximaal 120 mg per dag
BIJ PIJN
30-60 mg per keer, elke 4-6 uur, maximaal 300 mg per dag
Bij doses hoger dan 60 mg per keer neemt het effect niet


53361 bs 20091006.doc      2                LP
verder toe, wel de kans op bijwerkingen.

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water
(= ½ glas) worden ingenomen.

Overdosering
Indien u meer dan de voorgeschreven dosering heeft ingenomen,
dient u uw arts te raadplegen.

Gevolgen bij het vergeten van een dosis of bij het plotseling
stoppen met het geneesmiddel
Codeïne kan in zeldzame gevallen aanleiding geven tot
afhankelijkheid. Dat betekent dat dan ontwenningsverschijn-
selen kunnen optreden indien men plotseling met het gebruik
van dit geneesmiddel stopt of indien men een tablet vergeten
is.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

BIJWERKINGEN
Met name bij kleine kinderen kunnen stuipen, verminderde
ademhaling en verlaagde bloeddruk voorkomen.
Voorts kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:
- misselijkheid
- braken
- zelden huiduitslag
- verstopping
- sufheid
- stoornissen in het zien
- afhankelijkheid
- angst
- ademhalingsmoeilijkheden

Waarschuw uw arts of apotheker wanneer u last ondervindt van
één van bovengenoemde bijwerkingen of indien bij u een
bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

BEWARING EN HOUDBAARHEID
Niet boven 25°C bewaren, in de goed gesloten verpakking. Op
deze wijze bewaard, is dit geneesmiddel houdbaar tot de op de
verpakking vermelde datum. De aanduiding "EXP." op de
stripverpakking betekent: "niet te gebruiken na".

Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in
november 2010
53361 bs 20091006.doc     3                LP
comments powered by Disqus

Waarschuwingen


Er zijn geen recente veiligheidswaarschuwingen met betrekking tot dit product.