Log in met uw myHealthbox rekening

Wachtwoord vergeten? of

Furadantine MC 100 mg, capsules

Informatie voor de gebruiker

           BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

                 Furadantine MC 50 mg, capsules
                 Furadantine MC 100 mg, capsules
                  Nitrofurantoïne macrokristallen

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
 schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
• Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
 in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Furadantine MC 50 mg en 100 mg behoren tot de groep van de nitrofuranen. De werkzame stof in
Furadantine MC doodt de meeste bacteriën die urineweginfecties veroorzaken.

Furadantine MC wordt gebruikt voor het behandelen van acute (= plots optredende) infecties van de
urinewegen. Een urineweginfectie is een ontsteking van de urinewegen, vooral blaasontsteking komt
veel voor. Zo’n infectie kan klachten geven als pijn en branderigheid bij het urineren, vaak kleine
beetjes plassen, pijn in de onderbuik. Furadantine MC bestrijdt die klachten. Furadantine MC wordt
ook preventief voorgeschreven om infecties te voorkomen, bijvoorbeeld wanneer een blaascatheter
wordt ingebracht of een operatie aan de urinewegen moet worden uitgevoerd. Furadantine MC wordt
soms langdurig toegepast wanneer sprake is van hardnekkige urineweginfecties die niet door andere
middelen kunnen worden behandeld.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
  -  als uw nieren niet goed meer werken
  -  op het einde van de zwangerschap (kort vóór en tijdens de bevalling)
  -  bij te vroeg geboren babies en pasgeborenen onder de leeftijd van 1 maand
  -  als u overgevoelig of allergisch bent voor nitrofurantoïne en andere nitrofuranen of voor een
    van de hulpstoffen
  -  als u vroeger een long- of leverreactie hebt gehad of een perifere neuropathie (tintelingen,
    doof gevoel of zwakte in de ledematen) bij gebruik van nitrofurantoïne of andere nitrofuranen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Bij langdurige behandeling, vooral bij oudere personen, is een geregelde controle door de arts nodig.
Dit om tijdig eventuele bijwerkingen op te sporen.

Bij sommige personen met een zwarte huidskleur van negroïde afkomst of afkomstig uit de gebieden
rondom de Middellandse Zee, zou tijdens de behandeling bloedarmoede kunnen ontstaan. Wanneer u
tot deze groep behoort, en tijdens de behandeling vermoeidheid, duizeligheid en kortademigheid
optreden, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en neem contact op met uw dokter.                         1
Wanneer u tijdens de behandeling een tintelend gevoel of gevoelloosheid waarneemt in handen of
voeten of een slap gevoel in de ledematen, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en neem
contact op met uw dokter. De kans hierop neemt toe wanneer bijvoorbeeld uw nieren niet goed werken
of als u suikerziekte heeft; vertel dit dan aan uw arts.

Complicaties in de longen of de lever kunnen voorkomen: zie “ Mogelijke bijwerkingen”.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Furadantine MC nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Maagtabletten met magnesiumtrisilicaat kunnen de opname van Furadantine MC verminderen.
Laat uw dokter weten wanneer u een middel tegen jicht gebruikt. Sommige van die producten kunnen
de werking van Furadantine MC verminderen.
Wanneer u een bacteriebestrijdend middel uit de chinolonengroep wordt voorgeschreven, moet u de
dokter vertellen dat u ook Furadantine MC neemt. Combineren van deze middelen kan de werking van
allebei verminderen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Aanbevolen wordt de capsules altijd bij het eten of met een zuivelproduct in te nemen. Hierdoor
verbetert de werking van Furadantine MC.
Zwangerschap en borstvoeding
Voor zover bekend kan Furadantine MC zonder bezwaar tijdens de zwangerschap worden gebruikt tot
kort voor de bevalling. Volg steeds stipt de aanwijzingen van uw arts.
Als u borstvoeding wilt geven, raadpleeg dan eerst uw dokter voordat u Furadantine MC gaat
gebruiken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Furadantine MC op de rijvaardigheid. Toch is het
verstandig, bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines, er rekening mee te houden
dat soms een voorbijgaande duizeligheid kan optreden.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat 0.2g lactose. Bij gebruik van de aanbevolen dosering, levert elke dosis 0.2g
lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Hoe?
Furadantine MC capsules worden via de mond ingenomen: slik ze door tijdens de maaltijd of met wat
melk of yoghurt. Zo wordt Furadantine MC goed verdragen en geeft het product ook de beste
resultaten.
Hoeveel en hoelang ?
Acute infecties:
Voor volwassenen geldt een dosering van 1 capsule van 50 of 100 mg, 4 x per dag (1 capsule bij elke
maaltijd en 1 voor het slapengaan), gedurende 7 tot 10 dagen.
Voor kinderen van 12 jaar en ouder: 3-6 mg/kg verdeeld over 4 giften per dag, eveneens gedurende 7
tot 10 dagen.                         2
comments powered by Disqus

Waarschuwingen


Er zijn geen recente veiligheidswaarschuwingen met betrekking tot dit product.