Log in met uw myHealthbox rekening

Wachtwoord vergeten? of

MODERIN* LA 40 MG/ML

 • MODERIN* LA 40 MG/ML  

 • Pfizer Animal Health B.V.  


 • Verkrijgbaar in: Nederland


 • Taal: dutch


 • Werkstoffen: SubstantieConcentratie,METHYLPREDNISOLONACETAAT40 mg/ml


 • farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie


 • Medicin-type: Veterinaire


 • Prescription-type: Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken


 • Therapeutisch gebied: Hormoonpreparaat


 • therapeutische indicaties: DierIndicatiePathogeen,HondenAllerg. aand. respiratie app.,HondenAllergische huidaandoening,HondenGecom.antib.tegen acute infec.,HondenOrthop. aand. lokomotieapp.,KattenAllerg. aand. respiratie app.,KattenAllergische huidaandoening,KattenGecom.antib.tegen acute infec.,KattenOrthop. aand. lokomotieapp.


Informatie voor de gebruiker

2.De aanvraag voor registratie is voor de overige aangevraagde toepassingen afgewezen omdat
  onvoldoende is aangetoond dat, gelet op artikel 4, onder a, van de Diergeneesmiddelenwet
  voor deze toepassingen het middel geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens.
Par. I  1. De samenstelling van het diergeneesmiddel dient nauwkeurig overeen te komen
      met de bij de aanvraag voor registratie verstrekte gegevens met als werkzame
      bestanddeel of bestanddelen zowel kwalitatief als kwantitatief:

       per ml:
       methylprednisolonacetaat                        40 mg.

     2. Farmaceutische vorm: injectievloeistof.

     3. Aard van het werkzame bestanddeel of bestanddelen:
       hormoon.

Par.II  Bij de toepassing van dit diergeneesmiddel dienen de navolgende voorschriften in
     acht genomen te worden:

     1. Diersoorten waarbij het diergeneesmiddel uitsluitend mag worden gebruikt bij de
       opgegeven doseringen en indicaties:
       - hond en kat.

       met als indicatie:
       - orthopedische en inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat met
        name spieren, gewrichten, skelet, veroorzaakt door trauma, rheuma en ter
        aanvulling van de behandeling van aandoeningen zoals arthritis, synovitis,
        myositis en tendinitis;
       - toxi-infectieuze aandoeningen met name behandeling van acute infecties in
        combinatie met specifieke antimicrobiële therapie;
       - allergische aandoeningen van de ademhalingstractus met name asthma bronchiale;
       - allergische dermale aandoeningen met name dermatitis, urticaria.

       in de volgende dosering:
       - intramusculair: 0,5-2,0 mg methylprednisolonacetaat per kg LG per dag;
       - intra-articulair: bij honden 20 mg methylprednisolonacetaat in grote gewrichten.
         Voor kleinere gewrichten is een corresponderende lagere dosis vereist.

     2. Toedieningswijze:
      - intramusculair, intra-articulair.

     3. De technische hulpmiddelen waarmee het diergeneesmiddel mag worden
      gebruikt:
      - geen.

     4. De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen:
      - in verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct
        huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

     5. De in acht te nemen wachttermijn(en):
      - niet van toepassing.
      6. De in acht te nemen houdbaarheidstermijn:
       - 5 jaar bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius).

      7. Overigen:
        Contra-indicaties:
        - virusinfecties;
        - diabetes mellitus;
        - osteoporose;
        - hartafwijkingen;
        - nierafwijkingen;
        - schimmelinfecties;
        - cornea ulcera;
        - brandwonden;
        - toedieningen in hoge doseringen aan drachtige dieren.

        Bijwerkingen:
        - abortus in het laatste derde deel van de dracht;
        - afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: septicaemie en septische
         cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking;
        - bijniersuppressie bij langer durende behandeling, met bijnierinsufficiëntie bij
         belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;
        - katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de
         wondgenezing;
        - osteoporose;
        - remming van de lengtegroei van beenderen;
        - huidatrofie;
        - diabetes mellitus;
        - polyurie, polydipsie;
        - polyfagie;
        - euforie;
        - ulceraties in het gastro-intestinale systeem;
        - pancreatitis;
        - hyperlipidaemie;
        - toename van de lipolysis;
        - vettige infiltratie van de lever door steroïd hepatopathie;
        - remming van het hypothalamus-hypofyse-bijniersschors systeem;
        - afname van de thyroïd synthese;
        - toename van de parathyroïd synthese;
        - morbus Cushing.

Par. III  Het be- of verwerken van het diergeneesmiddel als omschreven in paragraaf I, is
      slechts toegestaan met de navolgende stoffen en op de daarbij aangegeven wijze.
      - niet van toepassing.

Par. IV  1. Onverminderd hetgeen ter uitvoering van artikel 42 van de
       Diergeneesmiddelenwet is of wordt bepaald dient,

       a de verpakking tenminste de gedeclareerde hoeveelheid te bevatten en voorts
        aan de volgende eisen te voldoen:
        - glazen injectieflacon met rubberdop en metalen kap.

       b het etiket of in voorkomende geval de verpakking en de bijsluiter voorts nog de
        volgende aanduidingen te bevatten:

        Indicatie:
        - orthopedische en inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat met
          name spieren, gewrichten, skelet, veroorzaakt door trauma, rheuma en ter
comments powered by Disqus

Waarschuwingen


Er zijn geen recente veiligheidswaarschuwingen met betrekking tot dit product.