Log in met uw myHealthbox rekening

Wachtwoord vergeten? of

Thiamine HCl 50 PCH, tabletten 50 mg

Informatie voor de gebruiker

                                                   ( ^PCH

                  THIAMINE HCL 25 • 50 -100 PCH
                       tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS                     Datum     : 19 april 2007
1.3.3  : Bijsluiter                        Bladzijde   :1


            BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUiK(ST)ER

              Thiamine HCl 25 PCH, tabletten 25 mg
              Thiamine HCl 50 PCH, tabletten 50 mg
              Thiamine HCl 100 PCH, tabletten 100 mg
                     thiaminehydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden Desondanks moet u Thiamine HCl PCH
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
    Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
    Heeft U nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
    Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
    Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
    deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.In deze bijsluiter:
1.  Wat is Thiamine HCl PCH en waarvoor wordt het gebruikt
2.  Wat U moet weten voordat u Thiamine HCl PCH gebruikt
3.  Hoe wordt Thiamine HCl PCH gebruikt
4.  Mogelijke bijwerkingen
5.  Hoe bewaart u Thiamine HCl PCH
6.  Aanvullende informatie1.   WAT IS THIAMINE HCL PCH EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Thiamine (vitamine B1) speelt een belangrijke rol bij de omzetting van koolhydraten (suiker, zetmeel) in
het lichaam. Bij een tekort ontstaan versnelde hartwerking in rust, spierzwakte, slapte, vochtophoping,
hoofdpijn, misselijkheid, gebrek aan eetlust en tintelingen in armen en benen. Een ernstig tekort kan
leiden tot beri-beri.

Gebruiken bij
- een tekort aan thiamine (o.a. bij alcoholisme).2.  WAT U MOET WETEN VOORDAT U THIAMINE HCL PCH GEBRUIKT

Gebruik Thiamine HCl PCH niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor thiamine of voor één van de andere bestanddelen van
  Thiamine HCl PCH.                                         rvg52020J_213311v0407doc
                                                    ( ^PCH

                 THIAMINE HCL 2 5 - 5 0 - 1 0 0 PCH
                      tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS                     Datum    : 19 april 2007
1.3.3  : Bijsluiter                        Bladzijde  :2


Gebruik met andere geneesmiddelen
Lef op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen
enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak
de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van
werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de
verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik eikaars werking en/of
bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:
-  spierverslappende middelen

Thiamine kan het effect van bepaalde spierverslappende middelen versterken.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden
gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid
om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Thiamine HCl PCH
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.3.  HOE WORDT THIAMINE HCL PCH GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Thiamine HCl PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw
arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is
Volwassenen:
12,5-25 mg per dag (=24 uur). Bij een ernstig tekort tot 100 mg per dag.

Gebruik de tabletten niet langer dan 14 dagen zonder uw arts daarover te raadplegen.
                                         tvg52020_1_2 1.3.3 11v0407.doc
comments powered by Disqus

Waarschuwingen


Er zijn geen recente veiligheidswaarschuwingen met betrekking tot dit product.