Log in met uw myHealthbox rekening

Wachtwoord vergeten? of

Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g, poeder voor drank

Informatie voor de gebruiker

          BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Macrogol en elektrolyten Sandoz® met citroensmaak 13,7 g, poeder voor drank

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u
  voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde
  klachten als u.
• Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
  bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
  apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

De naam van dit product is Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g,
poeder voor drank.

•  Het is een laxeermiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van chronische
  verstopping (obstipatie) bij volwassenen, kinderen (van 12 jaar en ouder) en
  ouderen.
•  Het helpt om uw darmbewegingen te verbeteren, zelfs als u al lange tijd last heeft
  van obstipatie. Het werkt ook bij zeer ernstige obstipatie, fecale impactie genoemd
  (volledige, ernstige verstopping).

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
• U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
 kunt u vinden onder punt 6.
• U heeft een gaatje of scheurtje in de darmwand.
• U heeft een afsluiting van de darm (darmobstructie, ileus), bijvoorbeeld door een
 verlamming van de darmen.
• U heeft een ernstige darmontsteking, zoals ulceratieve colitis, de ziekte van Crohn of
 toxisch megacolon.

Als een van deze omstandigheden op u van toepassing is, neem dan contact op met uw
arts of apotheker voor advies.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Als u last krijgt van bijwerkingen, zoals zwelling, kortademigheid, toegenomen
vermoeidheid, uitdroging (klachten zijn o.a. dorst, droge mond en zwakte) of
hartproblemen, moet u direct met de behandeling stoppen en contact opnemen met uw
arts.

Neem Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g niet langdurig in, tenzij
uw arts u dit heeft voorgeschreven, bijvoorbeeld als u geneesmiddelen gebruikt die
obstipatie kunnen veroorzaken of als u een aandoening heeft die obstipatie kan
veroorzaken, zoals de ziekte van Parkinson of multiple sclerose (MS).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g nog andere
geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of
apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding
Er is geen gedocumenteerde ervaring met het gebruik van macrogol tijdens de
zwangerschap of borstvoeding. Maar omdat macrogol vrijwel niet in het lichaam wordt
opgenomen, wordt geen effect verwacht op de zwangerschap of de zuigeling. Daarom
kan macrogol zo nodig tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit middel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit middel kan op elke moment van de dag met of zonder voedsel of drank worden
ingenomen.

Chronische obstipatie (langdurige verstopping)
Dosering - volwassen en kinderen van 12 jaar en ouder:
1 sachet één tot drie maal daags. Voor de meeste patiënten is de normale dosering 1-2
sachets per dag. Afhankelijk van de individuele respons kunnen 3 sachets per dag nodig
zijn. De dosering hangt af van de ernst van de obstipatie. De dosering kan na een aantal
dagen tot de laagste werkzame dosis worden verlaagd. De duur van de behandeling is
gewoonlijk 2 weken. Als de verschijnselen na 2 weken nog aanwezig zijn, neem dan
contact op met uw arts.

Kinderen tot 12 jaar:
Niet aanbevolen.

Patiënten met een verminderde werking van de nieren:
Er is geen dosisaanpassing nodig voor de behandeling van chronische obstipatie.

Patiënten met een hartaandoening:
Neem niet meer dan twee sachets per uur in.
comments powered by Disqus

Waarschuwingen


Er zijn geen recente veiligheidswaarschuwingen met betrekking tot dit product.