Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Voluven

Informacja dla użytkownika

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________________________


        ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

              Voluven 10%, 10% + 0,9%, roztwór do infuzji

       Hydroksyetyloskrobia (HES 130/0,4) w izotonicznym roztworze chlorku sodu

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
 informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
 może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
 nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Voluven 10% i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voluven 10%
3. Jak stosować lek Voluven 10%
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Voluven 10%
6. Inne informacje


1.   CO TO JEST LEK VOLUVEN 10% I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Voluven 10% jest roztworem do infuzji dożylnej. Należy do grupy leków znanych jako objętościowe
preparaty zastępujące osocze. Preparaty te służą do zwiększenia i podtrzymywania przez kilka godzin
objętości krwi krążącej. Pomaga to w utrzymaniu stałego ciśnienia krwi.

Lek Voluven 10% używany jest:
   do leczenia i zapobiegania zmniejszenia objętości krwi (hipowolemia) oraz występowania
    wstrząsu szczególnie gdy zamierzony wzrost objętości krwi jest większy niż objętość infuzji
   do utrzymania odpowiedniej objętości krwi krążącej w trakcie zabiegów operacyjnych.


2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VOLUVEN 10%

Kiedy nie stosować leku Voluven 10%
  jeśli u pacjenta występuje zbyt duża ilość płynów w ciele, stan określany jako przewodnienie,
  jeśli u pacjenta występuje obrzęk płuc, stan, przy którym w płucach znajduje się zbyt dużo płynu ,
  jeśli u pacjenta występuje zastoinowa niewydolność serca (stan, w którym serce nie może
   dostarczyć wystarczającej ilości krwi do narządów ciała),
  jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, stan prowadzący do wytwarzania małej ilości moczu
   lub braku moczu, jeśli nie jest to wywołane zmniejszoną objętością krwi (hipowolemia),
  jeśli pacjent jest dializowany (leczenie zastępcze w niewydolności nerek),
  jeśli pacjent ma krwawienie w mózgu (krwawienie wewnątrzczaszkowe),
  jeśli u pacjenta występuje bardzo zwiększone stężenie sodu lub chlorków we krwi,

                        1
_________________________________________________________________________________________
Rev: NR 28.02.2008
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________________________

   jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na hydroksyetyloskrobię lub którykolwiek z
   pozostałych składników leku (patrz punkt 6).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Voluven 10%
Przed zastosowaniem leku lekarz może przedsięwziąć szczególne środki ostrożności oraz ocenić, czy
możliwe jest zastosowanie leku Voluven 10% jeżeli:
   występują zaburzenia serca lub nerek, które zwiększają ryzyko przeciążenia płynami podczas
    stosowania leku Voluven 10%
   występuje poważny ubytek płynów (odwodnienie). W takim przypadku lekarz powinien podać
    jako pierwszy roztwór soli.
   występuje ciężka choroba wątroby lub ciężkie zaburzenia krwawienia, na przykład hemofilia i
    stwierdzona lub podejrzewana choroba von Willebranda.

Stosowanie u dzieci
Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania tego leku u dzieci.

Stosowanie leku Voluven 10% z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty. Dotychczas nie są znane żadne interakcje leku Voluven 10% z innymi lekami.

Stosowanie leku Voluven 10% z jedzeniem i piciem
Nie znany jest negatywny wpływ jednoczesnego podawania leku Voluven 10% z jedzeniem i piciem.

Ciąża i karmienie piersią
Brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Voluven 10% w okresie ciąży
i karmienia piersią. Lek Voluven 10% można stosować w okresie ciąży jedynie jeśli lekarz oceni korzyści
w stosunku do potencjalnego zagrożenia dla dziecka. Lekarz poinformuje czy należy przerwać karmienie
piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Voluven 10% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu.


3.   JAK STOSOWAĆ LEK VOLUVEN 10%

Lek Voluven 10% jest podawany przez lekarza lub pod bezpośrednim nadzorem lekarza, który dokładnie
kontroluje ilość podawanego leku.

Sposób podawania
Pacjent otrzyma lek w postaci infuzji do żyły (dożylny wlew kroplowy). Szybkość infuzji oraz ilość
podawanego roztworu zależy od potrzeby w danym przypadku, rodzaju schorzenia, w którym stosuje się
lek i od maksymalnej dobowej dawki.

Dawkowanie
Lekarz ustali dawkę odpowiednią dla pacjenta.
Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi do 30 ml leku Voluven 10% na kg masy ciała.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Voluven 10%


                        2
_________________________________________________________________________________________
Rev: NR 28.02.2008
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.