Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Alpragen

Informacja dla użytkownika

        ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA

              Alpragen 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, tabletki
                    (Alprazolamum)

NaleŜy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- NaleŜy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- NaleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie naleŜy go przekazywać innym. Lek moŜe
  zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoŜądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepoŜądane nie wymienione w ulotce, naleŜy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:
1.   Co to jest Alpragen i w jakim celu się go stosuje
2.   Informacje waŜne przed zastosowaniem leku Alpragen
3.   Jak stosować Alpragen
4.   MoŜliwe działania niepoŜądane
5.   Jak przechowywać Alpragen
6.   Inne informacje


1.   CO TO JEST ALPRAGEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Alpragen zawiera substancję czynną alprazolam, która naleŜy do grupy leków zwanych
benzodiazepinami. UwaŜa się, Ŝe alprazolam zwiększa aktywność receptorów GABA, występujących
w mózgu. Alprazolam stosuje się przez krótki okres w leczeniu cięŜkich zaburzeń lękowych. Leczenie
alprazolamem powinno być krótkotrwałe, poniewaŜ moŜe prowadzić do uzaleŜnienia.


2.   INFORMACJE WAśNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALPRAGEN

Kiedy nie stosować leku Alpragen
  - jeśli pacjent ma uczulenie (nadwraŜliwość) na alprazolam, benzodiazepiny lub którąkolwiek
    substancję pomocniczą;
  - jeśli u pacjenta występuje osłabienie mięśni (myasthenia gravis);
  - jeśli poprzednio po zastosowaniu leków z grupy benzodiazepin wystąpiły u pacjenta reakcje
    nietypowe lub alergiczne;
  - jeśli pacjent ma trudności z oddychaniem lub chorobę płuc;
  - jeśli u pacjenta stwierdzono zespół bezdechu sennego (nieregularny oddech podczas snu);
  - jeśli pacjent naduŜywa alkoholu lub środków odurzających;
  - jeśli pacjent przyjmuje leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (np. benzodiazepiny, leki
    przeciwpsychotyczne);
  - jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę.

Leku nie naleŜy stosować u dzieci i młodzieŜy w wieku poniŜej 18 lat.


                                                1
Kiedy zachować szczególną ostroŜność stosując Alpragen

  - jeśli pacjent ma chorobę płuc, wątroby lub nerek;
  - jeśli pacjent ma depresję lub zaburzenia lękowe związane z depresją, poniewaŜ alprazolam
   moŜe sprawić, Ŝe myśli samobójcze (jeśli występują) mogą stać się częstsze;
  - jeśli pacjent przyjmuje inne leki w związku z zaburzeniami lękowymi lub bezsennością;
  - jeśli pacjent naduŜywał w przeszłości środków odurzających lub alkoholu, lub jeśli ma
   trudności z zaprzestaniem stosowania leków, picia alkoholu lub przyjmowania środków
   odurzających. Lekarz moŜe zalecić specjalną pomoc podczas odstawiania tego leku;
  - jeśli pacjent ma zaburzenia osobowości;
  - jeśli pacjent zauwaŜy jakiekolwiek zmiany w swoim zachowaniu, poniewaŜ stosowanie
   alprazolamu było związane z występowaniem nietypowych reakcji takich jak: niepokój,
   pobudzenie, draŜliwość, agresywność, urojenia, napady złości, koszmary senne, omamy,
   psychozy i dziwaczne zachowanie. Jeśli wystąpią takie objawy, naleŜy zgłosić się do lekarza,
   gdyŜ trzeba będzie przerwać przyjmowanie leku.

Stosowanie innych leków
NaleŜy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, równieŜ tych,
które wydawane są bez recepty. Szczególnie waŜne jest, aby poinformować lekarza o stosowaniu
leków takich jak:

  •  wszystkie leki stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji oraz zaburzeń snu;
  •  leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych takich jak schizofrenia (klozapina lub
    nefazodon);
  •  wszystkie leki przeciwdepresyjne z grupy wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego
    serotoniny ( ang. Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors, SSRI), np. fluoksetyna lub
    sertralina (stosowane w leczeniu depresji);
  •  leki stosowane w leczeniu padaczki;
  •  leki przeciwalergiczne (antyhistaminowe);
  •  leki stosowane w leczeniu zakaŜeń grzybiczych (ketokonazol, itrakonazol lub inne pochodne
    azolowe);
  •  cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów Ŝołądka), nefazodon (stosowany w leczeniu
    depresji) lub fluwoksamina (stosowana w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, tzw.
    nerwicy natręctw). Podczas stosowania tych leków naleŜy odpowiednio dostosować dawkę
    alprazolamu;
  •  doustne środki antykoncepcyjne;
  •  dilitiazem (stosowany w leczeniu dusznicy bolesnej i nadciśnienia);
  •  niektóre antybiotyki np. erytromycyna, troleandomycyna;
  •  leki stosowane w leczeniu HIV, zwane inhibitorami proteazy (rytonawir);
  •  leki przeciwpsychotyczne, nasenne, uspokajające, narkotyczne leki przeciwbólowe takie jak
    propoksyfen, lub leki przeciwdepresyjne, poniewaŜ mogą one nasilać działanie alprazolamu.

W przypadku planowanej operacji w znieczuleniu ogólnym naleŜy poinformować lekarza o
przyjmowaniu leku Alpragen.

Stosowanie leku Alpragen z jedzeniem i piciem



                                                  2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.