Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Dipromal

Informacja dla użytkownika

       U LOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U ZYTKOWNIKA

               Dipromai, 200 mg, tabletki powlekane

                    Magnesii valproas

N aleiy zapoznac si~ z trescil! ulotki p rzed zastosowaniem leku.
  NaieZy zachowac t~ ulotk~, aby w razie potrzeby m6c j /t ponownie przeczytac.
  NaieZy zwr6cic si~ do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych w/ttpliwosci.
  Lek ten przepisano scisle okreslonej osobie. Nie naleZy go przekazywac innym.
  Lek moze zaszkodzic innej osobie, nawet j esli objawy jej choroby sIt takie same.
  Jesli nasili si~ kt6rykolwiek z objaw6w niepoz/tdanych lub wyst/tPi/tjakiekolwiek objawy
  niepoz/tdane niewyrriienione w ulotce, naleZy powiedziec 0 tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis tresci ulotki:
1. Co to jest Dipromal i w jakim celu si~ go stosuje
2. Informacje w arne przed zastosowaniem leku Dipromal
3. Jak stosowac Dipromal
4. Mozliwe dzialania niepoz/tdane
5. Jak przechowywac Dipromal
6. Inne informacje


1. C O T O J EST D IPROMAL I W J AKIM C ELU SI~ G O S TOSUJE

D ipromaljest lekiem przeciwdrgawkowym. Dokladny mechanizm tego dzialania nie jest w pelni
poznany,jednak przypuszcza si~, ze polega na zwi~kszaniu st~zeniajednej z substancji
uczestnicz/tcych w procesie przewodzenia bodic6w w obr~bie m6zgu - kwasu
gamma-aminomaslowego.
Lek Dipromal stosowany j est w leczeniu r6rnych postaci padaczki, a w szczeg6lnosci:
  padaczki 0 napadach pierwotnie uog6lnionych (petit mal, grand mal);
 - padaczki mioklonicznej;
 - padaczki swiatloczulej;
  innych postaci padaczki - jako lek drugiego wyboru, r6wniez jednoczesnie z innymi lekami
  przeciwpadaczkowymi (z wyj/ttkiem fenobarbitalu).


2. I NFORMACJE W AZNE P RZED Z ASTOSOWA NIEM L EKU D IPROMAL

Kiedy nie stosowac leku Dipromal
- jesli pacjent rna uczulenie (nadwraZliwosc) na walproinian magnezu lub kt6rykolwiek
  z pozostalych skladnik6w leku Dipromal,
- jesli u pacjenta wyst~puje porfrria,
- jesli u pacjenta lub czlonka jego rodziny wyst~puj/t obecnie lub wyst~powaly w przeszlosci
  choroby w/ttroby i (lub) ci~zkie zaburzenia czynnosci w/ttroby lub trzustki,
- jesli ktos z rodzenstwa pacjenta zmarl z powodu niewydolnosci w/ttroby w przebiegu leczenia
  walproinianem magnezu.

Kiedy zachowac szczegolol! ostroinosc stosujl!C D ipromal
- jesli p acjentjest niemowl~ciem lub dzieckiem, szczeg6lnie gdy wymagajednoczesnego
  stosowania kilku lek6w przeciwpadaczkowych,
  gdy pacjent jest dzieckiem z wieloma uposledzeniami lub osob/t mlodocian/t z ci~zk/t postaci/t
  padaczki,
  jesli u pacjenta wyst~puje: uszkodzenie szpiku kostnego, zaburzenia ukladu krzepni~cia,
  maloplytkowose (znaczne zmniejszenie ilosci plytek krwi), dziedziczny niedobor enzymow,
  niewydolnose nerek, hipoproteinemia (zmniejszenie ilosci bialka we krwi), tocze6 rumieniowaty,
  uszkodzenie mozgu, opoinienie rozwoju i (lub) dziedziczne choroby metaboliczne,
  gdy u pacjenta w badaniach laboratoryjnych wyst~pi~ nieprawidlowosci, mog~ce swiadczye
  o wyst~ieniu ciltzkich zaburze6 czynnosci w~troby lub trzustki - trzykrotne zwiltkszenie
  aktywnosci aminotransferazy asparaginianowej (AspA T) lub alaninowej (AlAT), nieprawidlowo
  dlugi czas protrombinowy, zwiltkszenie aktywnosci fosfatazy zasadowej i st~zenia bilirubiny,
  zmiany stltzenia bialka w osoczu krwi (konieczne moze bye odstawienie leku),
  jesIi u pacjenta wyst~i~ wymioty, utrata apetytu, hOI w nadbrzuszu, zle samopoczucie,
-
  zwi~kszenie cz~stosci napadow padaczki, krwawienia z nosa, obrzltk umiejscowiony lub
  uogolniony roznego rodzaju, letarg, apatia, sennose, zmniejszenie cisnienia tlttniczego (konieczne
  jest wowczas zgloszenie silt do lekarza, poniewaz objawy te moglt swiadczye 0 wyst~ieniu
  ci~zkiego uszkodzenia wlttroby Iub zwi~kszeniu stltzenia amoniaku we krwi),
  gdy u pacjenta wystltpilt niespodziewane krwawienia z blon sluzowych lub zwi~kszona sklonnose
  do powstawania krwiakow (konieczne j est wowczas zgloszenie silt do lekarza),
  jesli u pacjenta ma bye przeprowadzony zabieg chirurgiczny lub stomatologiczny (przed
  zabiegiem n alety powiadomie lekarza, ze przyjmuje silt lek Dipromal),
  gdy u pacjenta wystltPuje cukrzyca (lek moze falszowae wynik badania na obecnose cial
   ketonowych).

Niewielka liczba pacjentow stosujltcych leki przeciwpadaczkowe, takie j ak walproinian magnezu,
myslala 0 tym, aby si~ skrzywdzie lub zabie. Jesli kiedykolwiek u pacjenta pojawilt silt takie mysli,
nalezy natychmiast skontaktowae si~ z lekarzem.

Zarowno przed rozpoczeciem stosowania leku Dipromal, jak rowniez regulamie w trakcie Ieczenia
(u dzieci co miesiltc przez pierwsze 6 miesi~cy, co trzy miesi~ce przez kolejne pol roku oraz co 4 - 6
miesi~cy po 12 miesiltcach leczenia) pacjent powinien poddawae sie badaniom lekarskim oraz
zglaszae siS? n a badania krwi.

Badania krwi wykonywane przed rozpoczltciem leczenia powinny obejmowae: pelnlt morfologi~ krwi
(w tym oznaczenie ilosci plytek krwi), oznaczenie parametrow ukladu krzepni~cia (czas
tromboplastynowy, stltzenie fibrynogenu), aktywnosci amylazy w surowicy krwi, AspAT, AIAT,
fosfatazy zasadowej, bilirubiny calkowitej, bialka, glukozy we krwi, natomiast badania w trakcie
leczenia, w przypadku braku zaburzeI1 klinicznych, pelnlt morfologilt krwi (w tym oznaczenie ilosci
plytek krwi) i oznaczenie aktywnosci aminotransferaz wlttrobowych, a co drugie badanie rowniez testy
ukladu krzepni~cia.

W przypadku dziecka, w okresie pomi~dzy badaniami rodzice/opiekunowie powinni pozostawae
w regulamym kontakcie telefonicznym z lekarzem prowadzltcym - umozliwi to mozliwie wczesne
rozpoznanie wszelkich niekorzystnych efektow leczenia.

S tosowanie i nnych l ek6w
Nalezy powiedziee lekarzowi lub farmaceucie 0 wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio
lekach, rowniez tych, ktore wydawane sit bez recepty.
Szczegolnie wazne jest, by poinformowae lekarza, jesli jednoczesnie z lekiem Dipromal przyjmowane
sit nast~pujltce leki:
   inne leki przeciwpadaczkowe,
   fenobarbital,
   fenytoina,
   prymidon,
   leki 1110gltce dzialae toksycznie na wlttroblt (m. in. paracetamol, leki przeciwwirusowe),
   leki zawieraj~ce lit,
   leki zmniejszaj~ce krzepliwose krwi (m. in. acenokumarol, warfaryna),                                                     2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.