Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Sinecod

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA

                   Sinecod; 1,5 mg/ml, syrop
                     Butamirati citras

NaleŜy przeczytać uwaŜnie całą ulotkę, poniewaŜ zawiera ona waŜne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, naleŜy stosować lek
Sinecod ostroŜnie.
− NaleŜy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
− NaleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
− Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 - 7 dniach, naleŜy skontaktować się z lekarzem.
− Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoŜądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepoŜądane niewymienione w ulotce, naleŜy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:
1.  Co to jest lek Sinecod i w jakim celu się go stosuje
2.  Informacje waŜne przed zastosowaniem leku Sinecod
3.  Jak stosować lek Sinecod
4.  MoŜliwe działania niepoŜądane
5.  Jak przechowywać lek Sinecod
6.  Inne informacje


1. CO TO JEST LEK SINECOD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Sinecod zawiera substancję czynną – butamiratu cytrynian. Butamiratu cytrynian jest nieopioidowym
lekiem przeciwkaszlowym.
Sinecod w postaci syropu stosowany jest w objawowym leczeniu kaszlu róŜnego pochodzenia.


2. INFORMACJE WAśNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SINECOD

Kiedy nie stosować leku Sinecod
− jeśli pacjent ma uczulenie (nadwraŜliwość) na butamiratu cytrynian lub którykolwiek z
  pozostałych składników leku Sinecod.

Kiedy zachować szczególną ostroŜność stosując lek Sinecod
- jeśli kaszel utrzymuje się dłuŜej niŜ 7 dni, naleŜy skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na hamowanie odruchu kaszlu przez butamiratu cytrynian, naleŜy unikać jednoczesnego
podawania leków wykrztuśnych (patrz punkt „Stosowanie innych leków”).

Stosowanie leku Sinecod u dzieci:
Leku Sinecod syrop nie naleŜy stosować u dzieci w wieku poniŜej 3 lat.

Stosowanie innych leków
NaleŜy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, równieŜ
tych, które są wydawane bez recepty.
NaleŜy unikać jednoczesnego podawania leków wykrztuśnych, poniewaŜ moŜe to prowadzić do
zalegania wydzieliny w drogach oddechowych, co zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli i zakaŜenia dróg
oddechowych.

CiąŜa i karmienie piersią                         1
Przed zastosowaniem kaŜdego leku naleŜy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Sinecod moŜe powodować senność. W związku z tym naleŜy zachować ostroŜność podczas
prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

WaŜne informacje o niektórych składnikach leku Sinecod
Lek zawiera sorbitol. JeŜeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niŜ 100 mg na dawkę.


3. JAK STOSOWAĆ LEK SINECOD

Bez konsultacji z lekarzem nie naleŜy stosować leku Sinecod dłuŜej niŜ 5 - 7 dni.

W razie wątpliwości naleŜy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek naleŜy stosować doustnie.

Do opakowania leku dołączona jest miarka umoŜliwiająca odmierzenie 5 ml, 10 ml i 15 ml syropu.
Miarkę do dawkowania syropu naleŜy umyć i wysuszyć po kaŜdorazowym uŜyciu.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu trzy razy na dobę;
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu trzy razy na dobę
MłodzieŜ w wieku powyŜej 12 lat: 15 ml syropu trzy razy na dobę
Dorośli: 15 ml syropu cztery razy na dobę.

Leku Sinecod syrop nie naleŜy stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

Zastosowanie większej niŜ zalecana dawki leku Sinecod:
W przypadku zastosowania większej dawki leku niŜ zalecana mogą wystąpić następujące objawy:
senność, nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy i obniŜenie ciśnienia tętniczego.
W przypadku zastosowania większej niŜ zalecana dawki leku naleŜy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Sinecod:
Nie naleŜy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku naleŜy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.


4. MOśLIWE DZIAŁANIA NIEPOśĄDANE

Jak kaŜdy lek, lek Sinecod moŜe powodować działania niepoŜądane, chociaŜ nie u kaŜdego one
wystąpią.

Rzadko (częściej niŜ u 1 na 10 000, ale rzadziej niŜ u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek) występują
następujące objawy:
- senność,
- nudności,
- biegunka,
- pokrzywka.


                         2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.