Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Syntarpen

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

       SYNTARPEN, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
                   Cloxacillinum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
 zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
 niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest Syntarpen i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Syntarpen
3. Jak stosować Syntarpen
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Syntarpen
6. Inne informacje


1. CO TO JEST SYNTARPEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Syntarpen zawiera jako substancję czynną kloksacylinę, która jest antybiotykiem z grupy penicylin
półsyntetycznych. Kloksacylina działa na różne szczepy bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych,
jednak najczęściej stosowana jest w leczeniu zakażeń wywoływanych przez gronkowce.

Kloksacylina jest stosowana w leczeniu zakażeń wywoływanych przez gronkowce, takich jak:

  zakażenia skóry i tkanek miękkich (czyraczność);
  zakażenia dolnych dróg oddechowych;
  ropne powikłania pooparzeniowe i pooperacyjne;
  zapalenia kości i szpiku, głównie pourazowe - w późniejszym etapie leczenia podaje się postać
 doustną;
  posocznica.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SYNTARPEN

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz może zlecić wykonanie badania (antybiogramu) w celu określenia
skuteczności działania leku Syntarpen na bakterie wywołujące zakażenie. Leczenie może być
rozpoczęte przed uzyskaniem wyniku z tego badania. Po uzyskaniu wyników antybiogramu lekarz
może zmienić antybiotyk.

Kiedy nie stosować leku Syntarpen
Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kloksacylinę, penicyliny, cefalosporyny lub na
którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6 „Inne informacje”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Syntarpen
 Jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa na jaki kolwiek antybiotyk lub inna
  reakcja uczuleniowa, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku.
  Reakcje nadwrażliwości na kloksacylinę mogą występować częściej u osób ze skłonnościami do
  reakcji uczuleniowych na wiele różnych substancji. Rea kcje te mogą mieć różne objawy i nasilenie
  – od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego (ciężka reakcja uczuleniowa ; patrz punkt 4
  „Możliwe działania niepożądane”). Dlatego, jeśli w trakcie stosowania leku Syntarpen pojawią się
  u pacjenta zmiany skórne (np. pokrzywka, świąd skóry) lub inne objawy wskazujące na uczulenie,
  lek należy odstawić i jak najszybciej zwrócić się do lekarza.

 Jeśli pacjent musi przyjmować Syntarpen przez dłuższy czas, lekarz zwykle zleca okresową
 kontrolę czynności nerek, wątroby oraz morfologii krwi obwodowej.

 Długotrwałe podawanie antybiotyków może być przyczyną nadmiernego rozwoju niewrażliwych
 bakterii lub grzybów. W przypadku pojawienia się objawów nowych zakażeń podczas leczenia
 lekiem Syntarpen, lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem.

 Jeśli u pacjenta wystąpi biegunka podczas leczenia lekiem Syntarpen lub po jego zakończeniu,
 należy powiedzieć o tym lekarzowi. Może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit –
 powikłania związanego ze stosowaniem antybiot yku. Konieczne jest wtedy przerwanie stosowania
 leku, a czasem zastosowanie odpowiedniego leczenia. Nie należy podawać leków hamujących
 perystaltykę ani innych działających zapierająco.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie innych leków jednocześnie z lekiem Syntarpen
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach nawet tych, które
wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

  probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej) podawany jednocześnie z lekiem Syntarpen

  może zwiększyć stężenie antybiotyku w surowicy krwi;
  leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów we krwi), takie jak np.

  warfaryna stosowane razem z lekiem Syntar pen mogą zwiększyć skłonność do krwawień;
  metotreksat (stosowany w leczeniu zapalenia stawów): Syntarpen stosowany razem z

  metotreksatem może zwiększyć jego toksyczność;
  doustne środki antykoncepcyjne: Syntarpen stosowany razem z doustnymi środkami

  antykoncepcyjnymi może zmniejszyć skuteczność antykoncepcji. Lekarz zaleci stosowanie
  dodatkowo niehormonalnych metod antykoncepcji.
  ampicylina, kwas fusydynowy (antybiotyki) stosowane jednocześnie z lekiem Syntarpen wykazują

  nasilone działanie;
  erytromycyna, tetracykliny, chloramfenikol (antybiotyki): jednoczesne poda wanie leku Syntarpen z

  którymś z tych leków może osłabić działanie leku.

Pacjenci uczuleni na cefalosporyny mogą być również uczuleni na kloksacylinę (tak zwana krzyżowa
alergia).

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych
U pacjentów otrzymująych Syntarpen wyniki oznaczeń glukozy w moczu niektórymi metodami mogą
być fałszywie dodatnie, dlatego jeśli konieczne jest wykonanie takiego oznaczenia, zaleca się
używanie testów enzymatycznych.

Syntarpen może również zmieniać wyniki oznaczania steroidów w moczu.
                         2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.