Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Romazic

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U YTKOWNIKA

                 Romazic, 5 mg, tabletki powlekane
                 Romazic, 10 mg, tabletki powlekane
                 Romazic, 20 mg, tabletki powlekane
                 Romazic, 40 mg, tabletki powlekane

                     Rosuvastatinum


Nale  y zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
-   Nale y zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-   Nale y zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
-   Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie nale y go przekazywać innym. Lek mo e
    zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
-   Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepo ądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
    niepo ądane niewymienione w ulotce, nale y powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Romazic i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa ne przed zastosowaniem leku Romazic
3. Jak stosować lek Romazic
4. Mo liwe działania niepo ądane
5. Jak przechowywać lek Romazic
6. Inne informacje


1. CO TO JEST ROMAZIC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Romazic nale y do grupy leków nazywanych, statynami.

Romazic zostaje przepisany, jeśli:
  • pacjent ma wysokie stę enie cholesterolu. Oznacza to, e nale y on do grupy osób o ryzyku
    wystąpienia zawału serca lub udaru.
    Leczenie statynami jest zalecane, gdy sama dieta i zwiększenie wysiłku fizycznego nie
    wystarczają do zmniejszenia stę enia cholesterolu. Podczas przyjmowania leku nadal nale y
    stosować dietę obni ającą ilość cholesterolu oraz dbać o aktywność fizyczną.
lub
  • występują inne czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub
    związane z tym problemy zdrowotne.
Zawał serca, udar mózgu i inne podobne zaburzenia mogą być spowodowane mia d ycą.
Mia d yca jest wynikiem tworzenia złogów substancji tłuszczowych w tętnicach.

Dlaczego wa ne jest przyjmowanie produktu Romazic
Romazic jest stosowany w celu obni enia stę enia tłuszczów we krwi (zwanych lipidami), a zwłaszcza
cholesterolu.
We krwi obecne są ró ne rodzaje cholesterolu – „zły” cholesterol (LDL-C) i „dobry” cholesterol
(HDL-C).
Romazic zmniejsza ilość „złego” cholesterolu i zwiększa ilość „dobrego” cholesterolu.
Lek Romazic ogranicza wytwarzanie „złego” cholesterolu w organizmie i ułatwia usuwanie go z krwi.

U większości ludzi, wysokie stę enie cholesterolu nie powoduje adnych objawów i nie wpływa na
samopoczucie. Jednak, je eli taki stan nie jest leczony, w błonie komórkowej naczyń krwionośnych
gromadzą się tłuszcze, które powodują zwę enie naczyń.
Niekiedy zwę one naczynia krwionośne mogą ulec zamknięciu, co odcina dopływ krwi do serca lub
mózgu i prowadzi do zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Je eli u pacjenta stę enie
cholesterolu zostanie obni one, zmniejsza się ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub
udaru.
Lek Romazic nale y przyjmować, nawet po zmniejszeniu stę enia cholesterolu do wartości
prawidłowych, poniewa zapobiega to ponownemu wzrostowi stę enia cholesterolu. Jednak e, nale y
przerwać jego stosowanie, je eli zaleci to lekarz lub, jeśli pacjentka jest w cią y.


2. INFORMACJE WA NE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ROMAZIC

Kiedy nie stosować leku Romazic
  • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwra liwość) na rozuwastatynę lub którykolwiek
    z pozostałych składników leku Romazic
  • u kobiet w cią y lub karmiących piersią
    Jeśli pacjentka zajdzie w cią ę podczas stosowania leku Romazic, powinna go natychmiast
    odstawić i powiedzieć o tym lekarzowi. W czasie stosowania leku Romazic, kobiety
    powinny unikać zajścia w cią ę poprzez stosowanie skutecznej metody antykoncepcji.
  • jeśli pacjent ma chorobę wątroby
  • jeśli pacjent ma cię ką chorobę nerek
  • jeśli pacjent odczuwa nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni
  • jeśli stosowana jest cyklosporyna (np. po przeszczepie narządów).

Je eli którykolwiek z powy szych punktów dotyczy pacjenta, nale y ponownie zwrócić się do lekarza.

Ponadto, nie nale y stosować leku Romazic w dawce 40 mg (największa dawka) w następujących
przypadkach:
   jeśli u pacjenta stwierdzono umiarkowane zaburzenia czynności nerek (w razie wątpliwości
•
   nale y zapytać lekarza)
   jeśli pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy
•
   jeśli pacjent odczuwał nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni, bądź te w przeszłości u
•
   pacjenta lub członków rodziny występowały zaburzenia mięśni związane ze stosowaniem
   innych leków zmniejszających stę enie cholesterolu
   jeśli pacjent regularnie spo ywa du e ilości alkoholu
•
   jeśli pacjent jest pochodzenia azjatyckiego (jest Japończykiem, Chińczykiem, Filipińczykiem,
•
   Wietnamczykiem, Koreańczykiem lub Hindusem)
   jeśli pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające stę enie cholesterolu zwane fibratami.
•

Je eli którykolwiek z powy szych punktów dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości), nale y
ponownie zwrócić się do lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostro ność stosując Romazic
   jeśli pacjent ma chorobę nerek
•
   jeśli pacjent ma chorobę wątroby
•
   jeśli pacjent odczuwał nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni, bądź te w przeszłości
•
   u pacjenta lub członków rodziny występowały zaburzenia mięśni związane ze stosowaniem
   innych leków zmniejszających stę enie cholesterolu. Nale y natychmiast poinformować
   lekarza w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego bólu mięśni, szczególnie, je eli
   objawom towarzyszy złe samopoczucie lub gorączka.
   jeśli pacjent regularnie spo ywa du e ilości alkoholu
•
   jeśli pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy
•
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.