Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Klabax

Informacja dla użytkownika

UK/H/800/001-002/IB/008/G zatwierdzona 17.08.2011 (butelka bez pierścienia)


      ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

       Klabax, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
       Klabax, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
                  (Clarithromycinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku lub podaniem go dziecku.
    • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
    • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub
     dodatkowa informacja.
    • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać
     innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
    • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek
     objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub
     farmaceutę.


Spis treści ulotki:
1.   Co to jest lek Klabax i w jakim celu się go stosuje
2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klabax
3.   Jak stosować lek Klabax
4.   Możliwe działania niepożądane
5.   Jak przechowywać lek Klabax
6.   Inne informacje


1. CO TO JEST LEK KLABAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Klarytromycyna należy do grupy antybiotyków zwanych makrolidami. Lek ten działa
niszcząc pewne rodzaje bakterii wywołujące niektóre zakażenia. Klarytromycyna może być
stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych dróg oddechowych, gardła, zatok oraz ucha, jak
również zakażeń skóry i tkanki podskórnej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KLABAX
Nie należy podawać leku Klabax dziecku, jeżeli odpowiedź na którekolwiek z poniższych
pytań brzmi „TAK”. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań przed podaniem leku
dziecku należy poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

    •  czy u dziecka kiedykolwiek stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na
      klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe (podobne antybiotyki) lub na
      którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu Klabax (lista składników, patrz
      punkt 6). Reakcja alergiczna może objawiać się wysypką, świądem, trudnościami
      w oddychaniu lub obrzękiem twarzy, warg, gardła lub języka.
Czy u dziecka:
    • występuje hipokaliemia (niskie stężenie potasu we krwi)
    • występują ciężkie zaburzenia wątroby połączone z zaburzeniami czynności nerek
    •  występuje specyficzna arytmia (tak zwane wydłużenie odstępu QT lub zaburzenia
      rytmu typu torsade de pointes)
    •  czy dziecko przyjmuje pochodne alkaloidów sporyszu (stosowane w leczeniu
      migreny), cyzapryd (podawany w leczeniu zgagi), pimozyd (przyjmowany w
      leczeniu chorób psychicznych), astemizol lub terfenadynę (stosowane w leczeniu
      kataru siennego), lowastatynę, symwastatynę lub atorwastatynę (obniżające
      stężenie cholesterolu)
    •  leki hamujące perystaltykę (ruch robaczkowy jelit) takie jak leki stosowane w
      leczeniu biegunki.
Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Klabax u dzieci, jeżeli:
  w trakcie lub po zakończeniu stosowania leku Klabax u dziecka wystąpi ciężka biegunka,

 należy zaprzestać stosowania zawiesiny i skontaktować się z lekarzem
 wystąpi inne zakażenie – należy zaprzestać stosowania zawiesiny i skontaktować się z
 lekarzem
 wystąpią zaburzenia wątroby lub nerek
 pacjent ma uczulenie na inne antybiotyki, takie jak klindamycyna, linkomycyna
 występują zaburzenia serca
 dziecko ma hipomagnezemię (niskie stężenie magnezu we krwi)
 występuje miastenia gravis (choroba objawiająca się osłabieniem mięśni)
 pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, np. warfarynę (leki „rozrzedzające” krew)
 Należy często kontrolować czas protrombinowy u dziecka
 podawane są leki, które mogą zaburzać słuch, np. aminoglikozydy. W razie konieczności
 lekarz powinien sprawdzić słuch dziecka
 pacjent przyjmuje leki obniżające stężenie cukru we krwi. Klabax może nasilać ich
 działanie
 dziecko ma zapalenie płuc, ponieważ bakterie wywołujące je (Streptococcus pneumoniae)
 mogą być oporne na klarytromycynę
 występuje zapalenie gardła i nie występuje nadwrażliwość lub inne przeciwwskazania do
 stosowania penicylin
 dziecko przyjmuje kolchicynę, należy je obserwować pod kątem występowania objawów
 toksyczności kolchicyny, ponieważ klarytromycyna może zwiększać jej stężenie we krwi.

Jeżeli bakterie są oporne na erytromycynę A, mogą być również oporne na klarytromycynę.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, powinna powiadomić o tym fakcie lekarza.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji występuje
u dziecka.

Stosowanie leku Klabax z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio przez
dziecko lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy poradzić się lekarza przed podaniem dziecku leku, jeżeli dziecko otrzymuje
którykolwiek z następujących leków:
  • astemizol lub terfenadyna (stosowany w katarze siennym lub alergii)
  • cyzapryd (zlecany w zaburzeniach żołądkowych)
  • pimozyd (przepisywany w zaburzeniach psychicznych)
  • pochodne sporyszu (podawane w leczeniu migreny)


                                             2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.