Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Temozolomid ratiopharm

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

            Temozolomid-ratiopharm, kapsułki twarde, 100 mg
                   (Temozolomidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.
-  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
     informacja.
-  Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
   może im zaszkodzić, nawet jeżeli objawy ich choroby są takie same.
-  Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
   niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1.  Co to jest lek Temozolomid-ratiopharm i w jakim celu się go stosuje
2.  Informacje ważne przed zażyciem leku Temozolomid-ratiopharm
3.  Jak zażywać lek Temozolomid-ratiopharm
4.  Możliwe działania niepożądane
5.  Jak przechowywać lek Temozolomid-ratiopharm
6.  Inne informacje


1.  CO TO JEST LEK TEMOZOLOMID-RATIOPHARM I W JAKIM CELU SIĘ GO
   STOSUJE

Temozolomid-ratiopharm jest lekiem przeciwnowotworowym.

Lek Temozolomid-ratiopharm jest stosowany w leczeniu pacjentów z określonymi postaciami guzów
mózgu:
-  nowo rozpoznany glejak wielopostaciowy. Lek Temozolomid-ratiopharm jest stosowany na
   początku razem z radioterapią (faza leczenia skojarzonego), a później samodzielnie (faza
   monoterapii).
-  glejak złośliwy, taki jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny. Lek
   Temozolomid-ratiopharm jest stosowany w leczeniu tych guzów, jeżeli dojdzie do ich nawrotu
   lub pogorszenia po zastosowaniu standardowego leczenia.


2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU TEMOZOLOMID-
   RATIOPHARM

Kiedy nie stosować leku Temozolomid-ratiopharm
-  jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na temozolomid lub na którykolwiek z
   pozostałych składników leku Temozolomid-ratiopharm.
-  jeżeli u pacjenta wystąpiła reakcja uczuleniowa na dakarbazynę (lek przeciwnowotworowy
   nazywany czasem DTIC). Do objawów reakcji uczuleniowej należą: uczucie swędzenia, brak
   tchu lub świszczący oddech oraz obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła.
-  jeżeli u pacjenta dojdzie do znacznego zmniejszenia liczby pewnych rodzajów krwinek
   (zahamowania czynności szpiku), np. liczby białych krwinek i liczby płytek krwi. Krwinki te są
   ważne dla zwalczania zakażeń i dla prawidłowego krzepnięcia krwi. Przed rozpoczęciem
   leczenia lekarz zleci badanie kontrolne krwi, aby upewnić się, że pacjent ma wystarczającą
   liczbę tych krwinek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Temozolomid-ratiopharm
-  pacjent zostanie podany ścisłej obserwacji w celu ustalenia czy nie rozwija się ciężka postać
   zapalenia płuc zwanego zapaleniem płuc wywoływanym przez Pneumocystis carinii (PCP).
   Pacjenci z nowo rozpoznaną chorobą (glejakiem wielopostaciowym) mogą otrzymywać

                                                   1
   Temozolomid-ratiopharm przez 42 dni w połączeniu z radioterapią. W takim przypadku lekarz
   zaleci również lek zapobiegający występowaniu temu rodzajowi zapalenia płuc (PCP).
-   jeżeli przed leczeniem lekarz, stwierdzi u pacjenta zmniejszenie liczby krwinek czerwonych
   (niedokrwistość), krwinek białych i płytek krwi lub występują u niego zaburzenia krzepnięcia
   krwi lub jeżeli zaburzenia te rozwiną się w trakcie leczenia, może zdecydować się na
   zmniejszenie dawki bądź też na przerwanie, zatrzymanie lub zmianę leczenia. Może być
   również konieczne zastosowanie innych rodzajów leczenia. W niektórych przypadkach może
   być konieczne zakończenie leczenia temozolomidem. W trakcie leczenia będą wykonywane
   częste badania krwi w celu obserwacji wpływu leku Temozolomid-ratiopharm na krwinki.
-   u pacjenta może istnieć niewielkie ryzyko innych zmian krwinek, w tym białaczki.
-   jeżeli u pacjenta wystąpią nudności (mdłości) i (lub) wymioty, które są bardzo częstymi
   działaniami niepożądanymi leku Temozolomid-ratiopharm (patrz punkt 4 „Możliwe działania
   niepożądane”), lekarz może przepisać lek (przeciwwymiotny), który pomoże zapobiec
   wymiotom.
   Jeżeli pacjent często wymiotuje przed leczeniem lub w trakcie leczenia, powinien zapytać
   lekarza o najkorzystniejszy moment na przyjęcie leku Temozolomid-ratiopharm do chwili
   opanowania wymiotów. Jeżeli pacjent wymiotuje po przyjęciu dawki, nie powinien przyjmować
   drugiej dawki w tym samym dniu.
-   jeżeli u pacjenta rozwinie się gorączka lub pojawią się objawy zakażenia, powinien się
   bezzwłocznie skontaktować z lekarzem.
-   nie należy otwierać, kruszyć lub rozgryzać kapsułek. Jeżeli kapsułka jest uszkodzona, należy
   unikać kontaktu proszku ze skórą, oczami lub nosem. Należy unikać wdychania proszku. Jeżeli
   przypadkowo pewna jego ilość dostanie się do oczu lub nosa, należy zmyć tę okolicę wodą.
-   pacjenci w wieku powyżej 70 lat mogą być bardziej podatni na zakażenia, siniaczenie lub
   krwawienie.
-   w przypadku pacjentów z zaburzeniami ze strony wątroby lub nerek mogą wymagać korekty
   dawki leku Temozolomid-ratiopharm.

Dzieci
Ze względu na brak doświadczenia ze stosowaniem leku Temozolomid-ratiopharm u dzieci w wieku
poniżej 3 lat, nie należy go stosować u pacjentów z tej grupy wiekowej.

Niepłodność
Temozolomid-ratiopharm może spowodować trwałą niepłodność. Mężczyźni powinni stosować
skuteczną antykoncepcję i nie powinni poczynać dziecka podczas leczenia nie krócej niż przez 6
miesięcy po otrzymaniu ostatniej dawki TMZ. Zaleca się, aby zasięgnęli porady na temat konserwacji
nasienia przed leczeniem.

Stosowanie leku Temozolomid-ratiopharm z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Kobiety w ciąży, które podejrzewają, że mogą być w ciąży, a także planujące zajście w ciążę powinny
powiedzieć o tym lekarzowi. Leku Temozolomid-ratiopharm nie należy stosować w trakcie ciąży, o
ile nie zostanie to zdecydowanie zalecone przez lekarza.

Zarówno pacjenci, jak i pacjentki powinni stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie przyjmowania
leku Temozolomid-ratiopharm (patrz również powyższe punkty „Kiedy zachować szczególną
ostrożność, stosując Temozolomid-ratiopharm”, „Niepłodność”).

W trakcie stosowania leku Temozolomid-ratiopharm należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Temozolomid-ratiopharm może wywoływać zmęczenie lub senność. W takim przypadku pacjent nie
powinien prowadzić pojazdów ani posługiwać się jakimikolwiek narzędziami czy obsługiwać maszyn.


                                                 2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.