Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Amlopin

Informacja dla użytkownika

        ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                     Amlopin 5 mg
                     5 mg, tabletki
                     Amlopin 10 mg
                     10 mg, tabletki
                     (Amlodipinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
 niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Amlopin i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amlopin
3. Jak stosować lek Amlopin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Amlopin
6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK AMLOPIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Amlopin należy do grupy leków zwanych antagonistami wapnia.

Stosowany jest w leczeniu:
- wysokiego ciśnienia tętniczego krwi,
- bólu w klatce piersiowej, spowodowanego zwężeniem naczyń wieńcowych serca (dławica
  piersiowa) lub w rzadszej postaci skurczem tych naczyń (dławica naczynioskurczowa).

U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi lek Amlopin zmniejsza napięcie naczyń
krwionośnych, ułatwiając przepływ krwi.

U pacjentów z dławicą piersiową Amlopin poprawia zaopatrzenie mięśnia sercowego w krew i za jej
pośrednictwem w tlen, zapobiegając w ten sposób wystąpieniu bólu w klatce piersiowej. Amlopin nie
powoduje natychmiastowej ulgi w bólu dławicowym.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AMLOPIN

Kiedy nie stosować leku Amlopin
 Jeśli pacjent ma uczulenie na amlodypinę lub na podobnych antagonistów wapnia (tzw. pochodne
  dihydropirydyny), lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (pełny wykaz substancji
  pomocniczych znajduje się w punkcie 6).
 Jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi.
 Jeśli u pacjenta stwierdzono niedostateczne zaopatrzenie tkanek w krew z takimi objawami, jak
  niskie ciśnienie tętnicze krwi, trudno wyczuwalne tętno, przyspieszona czynność serca (wstrząs,
  w tym wstrząs kardiogenny). Wstrząs kardiogenny oznacza wstrząs spowodowany ciężkimi
  zaburzeniami czynności serca.
 Jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie tętnicy odprowadzającej krew z serca (stenozę aortalną).
 Jeśli pacjent ma niestabilną niewydolność serca po ostrym zawale mięśnia sercowego.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Amlopin

                         1
Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta stwierdzono:
  niewydolność serca,


  zaburzenia czynności wątroby.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Pacjenci z niewydolnością nerek mogą przyjmować lek w zwykle zalecanych dawkach.
Amlodypiny nie można usunąć metodą dializy.

Pacjenci w podeszłym wieku
Należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku badano u dziewcząt i chłopców w wieku od 6 do 17 lat.
Nie poddano badaniu dzieci w wieku poniżej 6 lat. Więcej informacji udzieli lekarz.

Stosowanie innych leków
Niektóre leki (w tym leki dostępne bez recepty, leki ziołowe lub preparaty naturalne) mogą
oddziaływać z lekiem Amlopin. Oznacza to, że działanie obydwu leków może się zmienić.

Dlatego ważne jest poinformowanie lekarza o przyjmowaniu takich leków, jak:
 inne leki, które mogą zmniejszyć ciśnienie tętnicze krwi, np. leki beta-adrenolityczne, inhibitory
  konwertazy angiotensyny (ACE), leki alfa-1-adrenolityczne i leki moczopędne. Lek Amlopin może
  nasilić ich działanie przeciwnadciśnieniowe.

Leki, które mogą zwiększyć działanie leku Amlopin:
 diltiazem (lek stosowany w chorobach serca);
 ketokonazol i itrakonazol (leki przeciwgrzybicze);
 inhibitory proteazy HIV (leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV,
 np. rytonawir);
 erytromycyna (antybiotyk).


Leki, które mogą osłabić działanie leku Amlopin:
 ryfampicyna (antybiotyk);

 ziele dziurawca (Hypericum perforatum, roślinny lek stosowany w leczeniu depresji);
 deksametazon (kortyzon);
 fenobarbital, fenytoina i karbamazepina;
 newirapina (lek przeciwwirusowy).


Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Amlopin z jedzeniem i piciem
Lek można przyjmować przed lub po posiłku. Jednoczesne spożycie grejpfruta lub wypicie soku
grejpfrutowego nie wpływa na działanie amlodypiny.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegoklwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety w ciąży lub kobiety, które zaszły w ciążę w trakcie leczenia, nie powinny przyjmować leku
Amlopin bez zalecenia lekarza, gdyż nie jest jeszcze znane związane z leczeniem ryzyko dla
nienarodzonego dziecka.

Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Amlopin bez zalecenia lekarza.
                         2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.