Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Flonidan

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA

                       FLONIDAN
                      10 mg, tabletki
                      (Loratadinum)

NaleŜy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- NaleŜy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- NaleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie naleŜy go przekazywać innym.
 Lek moŜe zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoŜądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
 niepoŜądane niewymienione w ulotce, naleŜy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Flonidan i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje waŜne przed zastosowaniem leku Flonidan
3. Jak stosować lek Flonidan
4. MoŜliwe działania niepoŜądane
5. Jak przechowywać lek Flonidan
6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK FLONIDAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Loratadyna, substancja czynna leku Flonidan, naleŜy do grupy leków przeciwhistaminowych. Podczas
reakcji alergicznej uwalniane są róŜne substancje (tzw. mediatory), powodujące rozwój objawów
alergii. Jednym z najwaŜniejszych mediatorów jest histamina. Lek Flonidan hamuje aktywność
histaminy, wykazując w ten sposób działanie przeciwalergiczne. Flonidan łagodzi następujące
objawy, wywołane przez histaminę w trakcie reakcji alergicznej: świąd, zaczerwienienie, obrzęk i
wydzielinę z nosa.

Flonidan łagodzi objawy związane z:
  alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, takie jak kichanie, wodnista wydzielina z nosa lub
  świąd nosa, świąd podniebienia, zaczerwienienie lub łzawienie oczu;
  przewlekłą pokrzywką o nieznanej przyczynie (tzn. przewlekłą pokrzywką idiopatyczną), takie jak
  bąble na skórze, obrzęk i świąd.


2. INFORMACJE WAśNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FLONIDAN

Kiedy nie stosować leku Flonidan
 jeśli pacjent ma uczulenie (nadwraŜliwość) na loratadynę lub na którykolwiek z pozostałych
 składników leku Flonidan (patrz punkt 6),
 u kobiet w ciąŜy.

Kiedy zachować szczególną ostroŜność stosując Flonidan
 jeśli lek stosowany jest przez długi czas,
 jeśli po przyjęciu leku Flonidan objawy alergii nie ustępują lub nasilają się,
 jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek,

NaleŜy przerwać stosowanie leku co najmniej 2 dni przed wykonaniem alergicznych testów skórnych,
gdyŜ lek Flonidan moŜe maskować objawy nadwraŜliwości i hamować lub osłabiać dodatnią reakcję na
alergeny wykrywaną tymi testami. Po badaniu lek moŜna przyjmować, jak poprzednio.                          1
Stosowanie innych leków
NaleŜy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, równieŜ
tych, które wydawane są bez recepty.
Dotyczy to zwłaszcza następujących leków:
  cymetydyny (leku stosowanego w celu zmniejszenia wydzielania kwasu solnego w Ŝołądku),
  ketokonazolu lub flukonazolu (leków stosowanych w leczeniu zakaŜeń grzybiczych),
  erytromycyny (antybiotyku),
  fluoksetyny (leku stosowanego w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych).

Przyjmowanie leku Flonidan z jedzeniem i piciem
Lek moŜna przyjmować niezaleŜnie od posiłków.
Tabletkę naleŜy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Flonidan nie nasila działania alkoholu.

CiąŜa i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku naleŜy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Flonidan u kobiet w ciąŜy jest przeciwwskazane, gdyŜ bezpieczeństwo stosowania
loratadyny w okresie ciąŜy nie zostało ustalone.

Loratadyna przenika do mleka kobiecego, dlatego stosowanie leku Flonidan w okresie karmienia
piersią nie jest zalecane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Badania wykazały, Ŝe loratadyna stosowana w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność
prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednak u niektórych osób przyjęcie leku moŜe
spowodować senność, zaburzającą zdolność wykonywania tych czynności.

WaŜne informacje o niektórych składnikach leku Flonidan
Tabletki Flonidan zawierają laktozę. JeŜeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


3. JAK STOSOWAĆ LEK FLONIDAN

Flonidan naleŜy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie naleŜy zmieniać dawki lub
przerywać stosowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Dorośli i dzieci w wieku powyŜej 12 lat: 1 tabletka leku Flonidan (10 mg) raz na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat (o masie ciała większej niŜ 30 kg): 1 tabletka leku Flonidan (10 mg)
raz na dobę.

U dzieci o masie ciała mniejszej niŜ 30 kg stosowanie tabletek 10 mg nie jest wskazane.
Tabletek Flonidan nie naleŜy podawać dzieciom w wieku poniŜej 2 lat.

U dzieci w wieku poniŜej 12 lat zaleca się stosowanie leku Flonidan w postaci zawiesiny doustnej.

W przypadku wraŜenia, Ŝe działanie leku Flonidan jest zbyt mocne lub za słabe, naleŜy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niŜ zalecana dawki leku Flonidan
Jeśli pacjent przyjął zbyt duŜo tabletek, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Przedawkowanie moŜe spowodować senność, ból głowy i przyspieszoną czynność serca. Lek
naleŜy usunąć z przewodu pokarmowego tak szybko, jak to jest moŜliwe.
Leczenie przedawkowania jest objawowe.

                         2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.