Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Cloranxen

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                 CLORANXEN, 5 mg, tabletki

                    (Dikalii clorazepas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
    informacja.
  • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
    może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
    niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Cloranxen i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cloranxen
3. Jak stosować lek Cloranxen
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Cloranxen
6. Inne informacje


1.  CO TO JEST LEK CLORANXEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Cloranxen zawiera jako substancję czynną dipotasu klorazepan. Klorazepan należy do grupy
  leków zwanych benzodiazepinami. Wykazuje działanie przeciwlękowe, uspokajające i nasenne.
Wskazaniami do zastosowania leku Cloranxen są:
  • krótkotrwałe leczenie stanów lęku i niepokoju, doraźnie wspomagająco w przebiegu nerwicy
  • zespół abstynencji w uzależnieniu alkoholowym (majaczenie alkoholowe, stany predeliryjne).

Cloranxen jest wskazany tylko wtedy, gdy objawy są znacznie nasilone, zaburzają prawidłowe
funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.


2.  INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CLORANXEN

Kiedy nie stosować leku Cloranxen
  • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na
    którykolwiek z pozostałych składników leku Cloranxen
  • jeśli u pacjenta występuje nużliwość (osłabienie) mięśni
  • ciężka niewydolność oddechowa
  • zespół bezdechu sennego
  • ciężka niewydolność wątroby
  • jaskra z wąskim kątem przesączania.

Lek jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cloranxen
Lek może wywoływać uzależnienie psychiczne i fizyczne, jego stosowanie powinno odbywać się pod
dokładną kontrolą lekarską i w większości przypadków być ograniczone w czasie. Ryzyko
uzależnienia zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia, jest też większe u pacjentów
z uzależnieniem od alkoholu, leków lub innych substancji w wywiadzie oraz stosujących jednocześnie
inne leki: psychotropowe, przeciwlękowe lub nasenne. Należy zachować szczególną ostrożność


                                                 1
w przypadku stosowania leku u pacjentów, u których podejrzewa się skłonność do nadużywania leków
lub alkoholu.
Czas trwania leczenia powinien być ograniczony i nie być dłuższy niż 4 tygodnie. Lekarz poinformuje
pacjenta, w jaki sposób zakończyć terapię (stopniowe zmniejszanie dawki leku).
Nagłe odstawienie może wywołać zespół abstynencyjny objawiający się drżeniem mięśniowym,
pobudzeniem, bezsennością, omamami, dezorientacją, derealizacją (poczucie zmiany otaczającego
świata), depersonalizacją (poczucie zmiany obrazu własnej osoby), bólami głowy, bólami
mięśniowymi, niepokojem, drażliwością, napadami padaczkowymi, nadwrażliwością na światło,
dźwięk i kontakt fizyczny. Objawy te mogą wystąpić 4-8 dni po odstawieniu leku.
Przerwanie leczenia, zwłaszcza nagłe, może powodować bezsenność i niepokój „z odbicia”. Zaleca się
stopniowe odstawianie leku.
Podczas długotrwałego stosowania może wystąpić tolerancja na lek (zmniejszenie skuteczności leku).
Podczas stosowania leku może wystąpić niepamięć następcza, zwłaszcza w trakcie zażywania
benzodiazepin bezpośrednio przed pójściem spać i w przypadku krótkiego czasu trwania snu (wczesne
przebudzenie spowodowane czynnikami zewnętrznymi).
Benzodiazepiny nie powinny być stosowane jako jedyny sposób leczenia depresji lub niepokoju
związanego z depresją (u tych pacjentów może wystąpić ryzyko prób samobójczych).
Leku nie należy stosować w leczeniu zaburzeń psychicznych.
Sporadycznie obserwuje się reakcje paradoksalne: niepokój, drażliwość, agresywność, euforię,
pobudzenie, omamy, bezsenność, psychozy, niewłaściwe zachowanie. Reakcje te występują zwłaszcza
u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku.
Podczas stosowania klorazepanu nie zaleca się spożywania napojów alkoholowych.
U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z chorobami nerek może być konieczne dostosowanie
dawki leku.
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby i u pacjentów z niewydolnością
oddechową.
Jednoczesne stosowanie kilku benzodiazepin nie jest korzystne i może zwiększać ryzyko wystąpienia
uzależnienia.

Stosowanie leku Cloranxen z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które są
wydawane bez recepty.
Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych zwiększa się podczas jednoczesnego stosowania innych
benzodiazepin stosowanych przeciwlękowo i nasennie.

Alkohol
Podczas leczenia należy unikać spożywania alkoholu i zażywania leków zawierających alkohol.
Alkohol nasila działanie uspokajające benzodiazepin. Może to powodować zmniejszenie koncentracji
i upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych.

Lek działa synergicznie z lekami zwiotczającymi mięśnie (kurara i jej pochodne, leki zmniejszające
napięcie mięśni szkieletowych).
Nasila działanie innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (leki
psychotropowe, opioidowe leki przeciwbólowe, barbiturany, niektóre leki przeciwdepresyjne, leki
nasenne, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, inne leki uspokajające, neuroleptyki,
leki znieczulające, leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwlękowe). Zwiększenie hamującego działania
na ośrodkowy układ nerwowy może powodować upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.
W przypadku jednoczesnego stosowania opioidowych leków przeciwbólowych z klorazepanem
możliwe jest nasilenie euforii, co prowadzi do psychicznego uzależnienia.
Cyzapryd (lek pobudzający motorykę jelit) nasila przejściowo uspakajające działanie benzodiazepin
spowodowane zwiększonym ich wchłanianiem. Cymetydyna nasila senność po klorazepanie.
Trudno jest przewidzieć interakcje z fenytoiną. Może wystąpić zwiększenie jej stężenia w surowicy i
nasilenie objawów niepożądanych. Możliwe jest także zmniejszenie stężenia fenytoiny lub brak
interakcji. Klorazepan osłabia działanie lewodopy.
Metabolizm klorazepanu jest na ogół przyspieszony u palaczy tytoniu oraz osób przyjmujących leki
przeciwdrgawkowe. Leki zobojętniające (wodorotlenki i sole glinu i magnezu) mogą opóźniać

                                                   2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.