Prihláste sa do svojho účtu myHealthbox

Zabudli ste heslo? alebo

Arketis 30 mg

Príbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii ev. č.: R-2106/3678, R-2106/3677, R-2106/3679 a R-2106/3680


             PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

                       Arketis 10 mg
                       Arketis 20 mg
                       Arketis 30 mg
                       Arketis 40 mg
                         Tablety
                        Paroxetín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
-  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-  Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
   vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
-  Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie
   účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,
   svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1.   Čo je Arketis a na čo sa používa
2.   Skôr ako užijete Arketis
3.   Ako užívať Arketis
4.   Možné vedľajšie účinky
5    Ako uchovávať Arketis
6.   Ďalšie informácie


1.  ČO JE ARKETIS A NA ČO SA POUŽÍVA

Skupina liekov
Paroxetín patrí do skupiny antidepresív, ktoré sa nazývajú selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu (SSRI).

Používa sa pri
− ťažkej depresívnej epizóde (obdobie depresie)
− obsedantno-kompulzívnej poruche (nutkavé opakovanie myšlienok a/alebo opakované
  vykonávanie určitých úkonov)
− panickej poruche s agorafóbiou a bez nej (určitá forma silného strachu spojená so strachom napr.
  z opustenia domu, zo vstupu do obchodov alebo z verejných priestranstiev alebo bez neho)
− sociálnej úzkostnej poruche/sociálnej fóbii (silný strach z každodenných sociálnych situácií alebo
  vyhýbanie sa takýmto situáciám)
− generalizovanej úzkostnej poruche (ustavičný strach s nápadnými chronickými úzkostlivými
  obavami)
− posttraumatickej stresovej poruche (úzkosť spôsobená traumatickým zážitkom).


2.  SKÔR AKO UŽIJETE ARKETIS

Neužívajte Arketis
- keď ste alergický (precitlivený) na paroxetín alebo na niektorú z ďalších zložiek Arketisu
- keď užívate inhibítory MAO (učité lieky na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby).
  Paroxetín možno užívať až po uplynutí 14 dní od skončenia liečby irreverzibilnými inhibítormi
  MAO; v prípade užitia reverzibilného inhibítora MAO (napr. moklobemid) treba počkať aspoň 24
  hodín pred užitím paroxetínu. Naopak, po skončení užívania Arketisu treba počkať aspoň týždeň
  a potom možno podávať inhibítory MAO.
-  keď užívate tioridazín (antipsychotikum, pozri tiež: „Užívanie iných liekov“). Paroxetín môže
  zvyšovať množstvo tioridazínu v krvi. Užívanie samotného tioridazínu môže vyvolať závažné
  vedľajšie účinky, ako sú poruchy srdcového rytmu (Torsades, predĺženie QT intervalu).
-  keď užívate pimozid (antipsychotikum, pozri tiež: „Užívanie iných liekov“).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Arketisu
- u detí a mladistvých do 18 rokov.
  Arketis sa za normálnych okolností nemá podávať deťom a mladistvým do 18 rokov. Mali by ste
  vedieť, že u pacientov do 18 rokov, ktorí užívajú lieky tejto skupiny, existuje vyššie riziko výskytu
  vedľajších účinkov, ako je pokus o samovraždu, samovražedné myšlienky a nepriateľstvo (hlavne
  agresia, nepriateľské správanie a hnev). Napriek tomu, môže lekár predpísať paroxetín pacientom
  do 18 rokov, ak sa rozhodne, že to je v ich záujme. Ak Váš lekár predpísal Arketis pacientovi do
  18 rokov a Vy sa chcete o tom porozprávať, prosím znova navštívte svojho lekára. Informujte ho,
  ak sa u pacienta do 18 rokov užívajúceho Arketis, objavia symptómy uvedené nižšie, prípadne sa
  zhoršia. Tiež nie sú dostupné údaje o dlhodobej bezpečnosti podávania Arketisu tejto skupine
  pacientov týkajúce sa rastu, dospievania a vývoja v poznaní a správaní.
- v liečbe depresie a iných psychiatrických porúch. Hlavne na začiatku liečby existuje riziko
  sebapoškodzovania, samovraždy alebo samovražedných myšlienok. Riziko pretrváva až kým
  nedôjde k zlepšeniu Vášho ochorenia. Keďže môže trvať niekoľko týždňov, kým účinok
  paroxetínu bude viditeľný, je dôležité, aby ste Vy a Váš opatrovník o tomto riziku vedeli
  a v prípade výskytu myšlienok na smrť a samovraždu alebo úmyselného poškodzovania sa,
  okamžite kontaktujte lekára. Riziko sa zvyšuje, ak sa samovražedné pokusy alebo samovražedné
  myšlienky objavili už v minulosti. Ak ste mladý dospelý, riziko sa tiež zvyšuje.
- keď sa u Vás objavia symptómy ako neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť (akatízia). Zvyčajne
  sa vyskytnú v priebehu prvých týždňov liečby a možno bude nevyhnutná úprava dávkovania.
- keď sa u Vás vyskytli príznaky serotonínového syndrómu, ako je (extrémny) nepokoj, zmätenosť,
  podráždenosť, preludy (halucinácie), chvenie, potenie, zvýšenie reflexov a prudké svalové
  kontrakcie, vysoká horúčka, stuhnutosť (pozri tiež „Užívanie iných liekov“). Ak sa u Vás tieto
  príznaky objavia, ihneď kontaktujte lekára a prestaňte užívať Arketis.
- keď sa u Vás vyskytuje alebo sa vyskytovali (obdobia) hyperaktívneho správania alebo myšlienok
  (mánia).
- ak máte manickú fázu, ihneď kontaktujte svojho lekára, možno bude potrebné užívanie paroxetínu
  prerušiť.
- keď máte problémy s pečeňou alebo závažné poruchy obličiek. Je možné, že Vám Váš lekár bude
  musieť upraviť dávkovanie.
- keď máte cukrovku (diabetes). Bude potrebné kontrolovať Vám hladinu cukru v krvi. Je možné, že
  dávkovanie Vášho inzulínu alebo tabliet na zníženie hladiny cukru v krvi bude potrebné upraviť.
- keď máte alebo ste mali epilepsiu (kŕče) alebo záchvaty. Ak sa záchvaty objavia, ihneď musíte
  kontaktovať svojho lekára. Je možné, že liečba paroxetínom sa bude musieť skončiť.
- keď ste liečení elektrokonvulzívnou liečbou (ECT). Doposiaľ sa získalo len málo skúseností
  s používaním paroxetínu počas elektrokonvulzívnej liečby.
- keď máte alebo ste mali zvýšený očný tlak (tzv. glaukóm so zatvoreným uhlom). Je potrebná
  opatrnosť, pretože používanie paroxetínu môže viesť k rozšíreniu zreníc (mydriáza).
- keď máte srdcovú alebo cievnu poruchu.
- keď máte príliš nízke množstvo sodíka (soli) v krvi (napr. pretože užívate iné lieky alebo máte
  cirhózu). Starší ľudia mávajú častejšie príliš málo sodíka v krvi.
- keď máte sklon ku krvácaniu alebo sa u Vás v minulosti vyskytli krvácania alebo výrony bez
  jasnej príčiny alebo ste súčasne liečení liekmi, ktoré zvyšujú riziko krvácania (pozri „Užívanie
  iných liekov“).
- v prípade, že skončíte liečbu paroxetínom, môžu sa u Vás, hlavne keď ukončíte liečbu náhle,
  vyskytnúť príznaky z vysadenia (pozri tiež: „Ak prestanete užívať Arketis“).
comments powered by Disqus

Upozornenia


Nie sú nové upozornenia k tomuto produktu