Prihláste sa do svojho účtu myHealthbox

Zabudli ste heslo? alebo

Rilmex 1 mg tablety

Príbalový leták

PRÍLOHA Č.3 K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII LIEKU, EV.Č.: 2010/01740             PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

                      Rilmex 1 mg tablety

                        (rilmenidín)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
   Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
   Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
   Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
-
   vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
   Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie
-
   účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,
   svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete :
1.  Čo je Rilmex 1 mg a na čo sa používa
2.  Skôr ako užijete Rilmex 1 mg
3.  Ako užívať Rilmex 1 mg
4.  Možné vedľajšie účinky
5   Ako uchovávať Rilmex 1 mg
6.  Ďalšie informácie


1.    ČO JE RILMEX 1 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

Tento liek je antihypertenzívum (látka znižujúca krvný tlak), pôsobí na centrálny nervový systém.
Rilmex 1 mg tablety sa používa na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysoký krvný tlak).


2.     SKÔR AKO UŽIJETE RILMEX 1 mg

Neužívajte Rilmex 1 mg, ak
  • ste alergický (precitlivený) na rilmenidín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Rilmexu 1
    mg
  • trpíte ťažkou depresiou
  • trpíte ťažkou nedostatočnosťou obličiek.

Ak nie ste si istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní tabliet Rilmex 1 mg
   • Liečba sa nesmie prerušiť náhle, dávku znižujte postupne.
   • Ak užívate tento liek, Váš zdravotný stav má pravidelne sledovať lekár.
   • Informujte svojho lekára, ak máte závažné zlyhanie obličiek.
   • Vyvarujte sa pitia alkoholu počas užívania tohto lieku.
Vo všeobecnosti sa tento liek nesmie používať v prípade zlyhávania srdca liečeného
betablokátormi.
Ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Užívanie iných liekov100915
Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste nedávno
užívali, a to aj o liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu; ide najmä o lieky obsahujúce
alkohol alebo betablokátory (lieky s účinkom na srdce a krvný obeh).

Užívanie tabliet Rilmex 1 mg s jedlom a nápojmi
Pitie alkoholu sa počas liečby neodporúča.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Rilmex 1 mg, ak ste tehotná alebo dojčíte.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Existuje potenciálne riziko ospalosti pri užívaní tohto lieku.
Buďte veľmi opatrný. Neveďte vozidlo bez odporúčania od svojho lekára alebo lekárnika.


3.  AKO UŽÍVAŤ RILMEX 1 mg
Dávkovanie
  • Vždy užívajte Rilmex 1 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
    Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak si nie ste istý.
  • Odporúčané dávkovanie je 1 tableta raz denne ráno.
  • Ak je po 1 mesiaci liečby výsledok nedostatočný, možno dávku zvýšiť na 2 tablety denne, v 2
    rozdelených dávkach (1 tableta ráno a večer) na začiatku jedla.
  • U pacientov s obličkovou nedostatočnosťou, s klírensom kreatinínu vyšším než 15 ml/min,
    zvyčajne nie je potrebné dávkovanie meniť.
  • Tento liek nie je určený na liečbu detí vzhľadom na nedostatok údajov o účinnosti a
    bezpečnosti.
  • Ak máte pocit, že účinok tabliet Rilmex 1mg je priveľmi silný alebo príliš slabý, poraďte sa so
   svojím lekárom alebo lekárnikom.

 Vždy užívajte tablety Rilmex 1 mg presne tak, ako Vám poradil lekár.

Spôsob podávania
Na vnútorné užívanie.
Tablety prehltnite celé a zapite pohárom vody.


Dĺžka liečby
Liečba by mala byť dlhodobá.

Ak užijete viac tabliet Rilmex 1 mg, ako máte:
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť tablety Rilmex 1 mg:
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.4.    MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Rilmex 1 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u
   každého.

Boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky:
100915
comments powered by Disqus

Upozornenia


Nie sú nové upozornenia k tomuto produktu