Logga in med ditt myHealthbox konto

Glömt ditt lösenord? eller

Simidon

Bipacksedel

                                       Läkemedelsverket 2010-09-03
           BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

                Simidon 10 mg, filmdragerade tabletter
                Simidon 20 mg, filmdragerade tabletter
                Simidon 40 mg, filmdragerade tabletter


                        Simvastatin


   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
    Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
    Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
    Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de
     uppvisar symtom som liknar dina.
    Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i
     denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1.   Vad Simidon är och vad det används för
2.   Innan du tar Simidon
3.   Hur du tar Simidon
4.   Eventuella biverkningar
5.   Hur Simidon ska förvaras
6.   Övriga upplysningar


1.  VAD SIMIDON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Simidon tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner. Dessa läkemedel verkar genom att minska mängden
kolesterol och vissa fetter som kallas triglycerider i blodet.

Simidon används för:
   att sänka kolesterol- och triglyceridhalten i blodet när fettfattig kost och andra åtgärder (t ex
    motion, viktminskning) inte ger önskat resultat.
   att sänka ärftligt höga halter av kolesterol i blodet (homozygot familjär hyperkolesterolemi), som
    komplement till diet och andra behandlingar (t ex LDL-aferes) eller när sådana behandlingar inte är
    lämpliga.
   att minska risken för kranskärlssjukdom om du har åderförkalkning (arterioskleros) eller diabetes,
    även om kolesterolvärdena är normala, som komplement till diet och andra behandlingar.

Simvastatin som finns i Simidon kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns
i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare
frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR SIMIDON

Ta inte Simidon:
- om du är allergisk (överkänslig) mot simvastatin eller mot något av övriga innehållsämnen i tabletten.
- om du har leverbesvär eller kontinuerligt höga halter av vissa leverenzymer (serumtransaminaser).
     om du är gravid eller ammar.
                                         Läkemedelsverket 2010-09-03
 om du tar något av följande läkemedel (se även avsnittet "Intag av andra läkemedel" nedan):
    vissa medel mot svampinfektion (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol eller posakonazol)
    vissa läkemedel för behandling av aids (HIV-proteashämmare, som indinavir, nelfinavir,
     ritonavir och sakvinavir)
    vissa antibiotika (erytromycin, klaritromycin och telitromycin)
    det antidepressiva läkemedlet nefazodon.


Var särskilt försiktig med Simidon:
 om du under behandling med simvastatin upplever oförklarlig muskelvärk, känslighet för tryck eller
 muskelsvaghet. Simvastatin kan orsaka muskelbesvär och ibland nedbrytning av muskler med
 muskelkramper, feber och rödbrun missfärgning av urinen. Risken för nedbrytning av muskler är större
 vid högre doser. Kontakta omedelbart läkare om du upplever muskelvärk, ömmande muskler eller
 muskelsvaghet.
 om något av följande gäller för dig, eftersom det innebär att du kan löpa större risk att drabbas av
 muskelnedbrytning:
  du är över 70 år
  du har njurbesvär
  du har sköldkörtelbesvär (och inte medicinerar för det)
  du eller nära familjemedlemmar har en ärftlig muskelsjukdom
  du någon gång har haft muskelbesvär under behandling med simvastatin eller andra statiner eller
    fibrater (andra kolesterolsänkande läkemedel).
 om du har allvarlig lungfunktionsnedsättning
 du tar vissa andra läkemedel: se avsnittet ”Intag av andra läkemedel” nedan.
 du dricker stora mängder alkohol eller tidigare har haft leverbesvär eller leversjukdom. Simvastatin kan
 påverka levern utan att du omedelbart märker det. Din läkare kan ta några blodprover för att undersöka
 levern före och efter behandlingsstart.

Prata med din läkare om något av det ovanstående gäller för dig eller har gjort det tidigare.

Intag av andra läkemedel
Observera att nedanstående information även kan gälla produkter som du har tagit för en tid sedan eller
kan komma att ta vid någon tidpunkt i framtiden.

Risken för muskelbesvär kan öka om simvastatin tas tillsammans med följande läkemedel: (vissa av dessa
har redan nämnts i ovanstående avsnitt ”Ta inte Simidon”)
 Fibrater (andra kolesterolsänkande läkemedel, som gemfibrozil, bezafibrat) (dosen simvastatin ska inte
  vara högre än 10 mg om dagen).
 Niacin (en annan kolesterolsänkare) (dosen simvastatin ska inte överstiga 10 mg dagligen)
 Ciklosporin (läkemedel som används för att undertrycka immunsystemet) (dosen simvastatin ska inte
  vara högre än 10 mg om dagen).
 Vissa medel mot svampinfektion (t ex itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol).
 Vissa antibiotika (erytromycin, klaritromycin och telitromycin).
 Vissa läkemedel för behandling av aids (HIV-proteashämmare, som indinavir, nelfinavir, ritonavir och
  sakvinavir).
 Danazol (läkemedel som används för att behandla endometrios och bröstcystor hos kvinnor) (dosen
  simvastatin ska inte vara högre än 10 mg om dagen).
 Det antidepressiva läkemedlet nefazodon.
 Amiodaron, ett läkemedel som används för oregelbunden hjärtrytm (dosen simvastatin ska inte vara
  högre än 20 mg om dagen).
 Verapamil och diltiazem (läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, bröstsmärta i
  samband med hjärtsjukdom eller andra hjärtsjukdomar). Om du tar verapamil, ska dosen simvastatin
  inte vara högre än 20 mg om dagen, om du tar diltiazem ska dosen simvastatin inte vara högre än 40 mg
comments powered by Disqus

Varningar


Det finns inga aktuella säkerhetsvarningar relaterade till denna produkt.