Logga in med ditt myHealthbox konto

Glömt ditt lösenord? eller

Saroten

Bipacksedel

                             Läkemedelsverket 2010-11-15               PATIENTINFORMATION

            Saroten 10 mg filmdragerade tabletter
            Saroten 25 mg filmdragerade tabletter


Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde
och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination
och anvisningar på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller läkemedlet?
Aktivt innehållsämne: Amitriptylinhydroklorid motsvarande 10 mg och 25 mg
amitriptylin.

Hjälpämnen: Majsstärkelse, laktosmonohydrat, hydratiserad kolloidal kiseldioxid,
mikrokristallin cellulosa, kopovidon, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat,
makrogol och färgämnena järnoxid (E172) och titandioxid (E171).

Hur verkar läkemedlet?
Orsaken till depression är inte helt klarlagd, men man vet att mängden av vissa ämnen
som överför impulser mellan nervceller i hjärnan är mindre. Det är här Saroten anses ha
sin effekt. Saroten har antidepressiva, lugnande och ångestdämpande egenskaper.

Innehavare av försäljningstillstånd
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby, Köpenhamn, Danmark

Information lämnas av
H. Lundbeck AB
Box 23, 250 53 Helsingborg
Tel. 042-25 43 00

Vad används läkemedlet för?
Behandling av depression.

När skall läkemedlet inte användas?
Använd inte Saroten om du nyligen haft en hjärtinfarkt eller om du är överkänslig mot
det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne i Saroten.

Att tänka på innan och när läkemedlet används
Du bör informera din läkare om du har:
   nedsatt leverfunktion
   hjärt-kärlsjukdom
   besvärande yrsel
   epilepsi
   prostata- eller urineringsbesvär
   schizofreni
   mani
   sköldkörtelsjukdom
                             Läkemedelsverket 2010-11-15
Saroten ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år.
Studier av andra läkemedel mot depression har påvisat risk för biverkningar som
självmordsförsök, själmordstankar och fientlighet hos patienter under 18 år. Denna risk
kan också föreligga för Saroten. Trots detta kan Saroten skrivas ut av läkare till
patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och
vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du
ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller
om de förvärras. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad, intellektuella funktioner
och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under
18 år.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv
Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord.
Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression,
eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2
veckor, ibland längre tid.
Dessa tankar kan vara vanliga:
   om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,
   om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med
    psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk
    för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada
dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad.
Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig
om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Om du de senaste två veckorna blivit behandlad för depression med en s.k.
MAO-hämmare bör du inte använda Saroten.

Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd
eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen
eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan
utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då
informerar om din medicinering.

I sällsynta fall kan det uppstå dimsyn och smärtor i ögat. Detta kan vara tecken på
glaukom (grön starr) som kräver kontroll av ögonläkare innan behandlingen med
Saroten kan fortsätta.

Alkohol bör undvikas under behandlingen med Saroten eftersom alkoholens negativa
effekter kan förstärkas.

Saroten kan ge muntorrhet, vilket ökar risken för hål i tänderna. Borsta tänderna med
flourtandkräm morgon och kväll.
comments powered by Disqus

Varningar


Det finns inga aktuella säkerhetsvarningar relaterade till denna produkt.