Kirjaudu sisään myHealthbox tili

Unohtuiko salasana? tai

IBUSAL

Pakkausseloste

                     PAKKAUSSELOSTE

          Ibusal 400 mg, 600 mg ja 800 mg kalvopäällysteiset tabletit
                      Ibuprofeeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
-   Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-   Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
-   Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
   haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
-   Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai
   kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1.  Mitä Ibusal on ja mihin sitä käytetään
2.  Ennen kuin käytät Ibusal-tabletteja
3.  Miten Ibusal-tabletteja käytetään
4.  Mahdolliset haittavaikutukset
5.  Ibusal-tablettien säilyttäminen
6.  Muuta tietoa


1.    MITÄ IBUSAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Ibusal-tablettien sisältämä ibuprofeeni on ns. tulehduskipulääke. Se estää kivuntunteen välit tymistä
keskushermostoon vähentämällä tulehdusta ja kipua voimistavien välittäjäaineiden muodostumista. Se
myös alentaa kuumetta vähentämällä kuumetta nostattavien välittäjäaineiden muodostumista.

Käyttöaiheet:

Ibusal-tabletteja käytetään tulehduksen, kivun ja kuumeen hoitoon mm. seuraavissa tapauksissa:
  nivelreuma, lasten nivelreuma, muut reumaattiset niveltulehdukset, nivelrikko, kihti ja muut
  tulehduskipulääkitystä vaativat sidekudossairaudet
  äkilliset tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat ja vammojen jälkitilat
  kirurgisista toimenpiteistä johtuvat kivut
  kuukautiskivut ja runsaiden kuukautisvuotojen hoito kierukkaa käyttävillä naisilla
  migreenin hoito ja estohoito
  tilapäiset kipu- ja kuumetilat, kuten virusten aiheuttaman nuhakuumeen ja influenssan oir eet,
  lihas- ja nivelkivut, päänsärky ja hammassärky.


2.    ENNEN KUIN KÄYTÄT IBUSAL-TABLETTEJA


Älä käytä Ibusal-tabletteja, jos:

   sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa
   sinulla on aiemmin ollut mahan tai pohjukaissuolen haavauma, joka on uusiutunut kerran tai
   useammin
   sinulla on aiemmin ilmennyt ruoansulatuskanavan puhkeama tai verenvuotoa (esim. mustia tai
   verisiä ulosteita, verioksennuksia, anemiaa) tulehduskipulääkkeiden käyt ön yhteydessä
   lääkäri on kertonut, että sinulla on alttius ruoansulatuskanavan verenvuodoille
   sairastat verenvuototautia (hemofiliaa) tai trombosyyttien vähäisyyttä (trombosytopeniaa) tai
   käytät veren hyytymistä tai veritulppien muodostumista estävää lääkitystä (esim. varfariinia)
   sairastat vaikea-asteista sydämen vajaatoimintaa
   olet viimeisellä raskauskolmanneksella
  sairastat astmaa ja olet allerginen (yliherkkä) asetyylisalisyylihapolle tai jollekin muulle
  tulehduskipulääkkeelle
  olet allerginen (yliherkkä) ibuprofeenille tai valmisteen jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Ibusal-tablettien suhteen, jos:

Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos:
  sairastat sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa
  sairastat sepelvaltimotautia tai sinulla on korkea verenpaine
  sinulla on aivojen tai raajojen verenkiertohäiriöitä
  sinulla on jokin ruoansulatuskanavan sairaus kuten haavainen paksusuolen tulehdus (Colitis
  ulcerosa) tai Crohnin tauti
  sinulla on aiemmin tulehduskipulääkkeiden (myös ilman reseptiä saatavien) käytön yhteydessä
  esiintynyt vatsavaivoja, mustelmataipumuksen lisääntymistä tai nenäverenvuotoja
  sairastat astmaa.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Tulehduskipulääkkeiden, kuten Ibusalin, käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai
aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään
käytettäessä. Älä ylitä suositeltua hoidon kestoa.

Jos sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos sinulla on näille sairauksille
altistavia riskitekijöitä (esimerkiksi sinulla on korkea verenpaine, sokeritauti eli diabetes, korkea
veren kolesteroli tai jos tupakoit), sinun tulee keskustella hoidostasi lääkärin tai apteekkihenkilöstön
kanssa.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman
reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet
äskettäin käyttänyt jotain lääkettä. Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat
muuttaa Ibusal-tablettien vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa
muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita.

Mitä sinun pitäisi välttää kun otat tätä lääkettä?
Lääkkeet, joita käytetään veritulppien estoon (esim. asetyylisalisyylihappo/aspiriini, varfariini,
tiklopidiini), eräät verenpainelääkkeet (ACE:n estäjät esim. kaptopriili, b eetasalpaajat tai angiotensiini
II reseptorin salpaajat) ja eräät muutkin lääkkeet voivat vaikuttaa ibuprofeenin tehoon tai ibuprofeeni
voi vaikuttaa näiden lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen. Kysy aina lääkäriltä neuvoa ennen kuin
käytät ibuprofeenia muiden lääkkeiden kanssa.

  Muita tulehduskipulääkkeitä ei pidä käyttää samanaikaisesti Ibusalin kanssa – vain haitat
  lisääntyvät, ei teho.
  Tietyt masennuslääkkeet (esim. sitalopraami, fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini), jotka kuuluvat
  ns. selektiivisiin serotoniinin takaisinoton estäjiin eli SSRI-lääkkeisiin, lisäävät riskiä
  verenvuotoihin.
  Eräät kolesterolilääkkeet (kolestipoli ja kolestyramiini) tulisi ottaa mieluiten yli 4 tuntia
  myöhemmin kuin Ibusal-tabletit, jotta ne eivät estäisi Ibusalin imeytymistä.
  Epilepsialääkkeinä käytetyt fenytoiini ja fenobarbitaali sekä tuberkuloosin hoidossa käytettävä
  rifampisiini voivat heikentää Ibusalin tehoa.
  Sieni-infektioiden hoidossa käytettävä suun kautta otettava flukonatsoli voi lisätä Ibusalin
  haittavaikutuksia.
  Litium, koska veren litiumpitoisuus voi kohota samanaikaisessa käytössä liian korkeaksi.
  Digitalis (Digoxin), koska veren digitalispitoisuus voi kohota samanaikaisessa käytössä liian
  korkeaksi niillä potilailla, jotka sairastavat munuaisten vajaatoimintaa.
comments powered by Disqus

Hälytykset


Viimeaikaisia Terveystiedotteita ei ole tästä tuotteesta.