Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Serevent

Informacja dla użytkownika

            ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                  Serevent, 25 mikrogramów/dawkę inhalacyjną
                      Aerozol inhalacyjny, zawiesina
                          Salmeterolum

  Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku:
•      Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
•      Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
•      Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
     zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
•  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
     niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


  Spis treści ulotki:
  1.   Co to jest lek Serevent i w jakim celu się go stosuje
  2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Serevent
  3.   Jak stosować lek Serevent
  4.   Możliwe działania niepożądane
  5.   Jak przechowywać lek Serevent
  6.   Inne informacje


  1.   CO TO JEST LEK SEREVENT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

  •    Serevent zawiera jako substancję czynną salmeterol. Jest to długo działający lek rozszerzający
      oskrzela. Umożliwia rozszerzenie dróg oddechowych w płucach. Ułatwia przepływ powietrza do
      płuc i z płuc. Działanie rozpoczyna się zazwyczaj w ciągu 10 do 20 minut i utrzymuje się przez 12
      godzin lub dłużej.

  •    Lekarz przepisał ten lek, aby zapobiegać trudnościom w oddychaniu. Mogą być one
      spowodowane astmą. Regularne przyjmowanie leku Serevent pomaga zapobiegać napadom astmy.
      Dotyczy to również astmy spowodowanej wysiłkiem lub objawów astmy występujących tylko w
      nocy.

  •    Regularne przyjmowanie leku Serevent zapobiega również wystąpieniu trudności w oddychaniu
      spowodowanych innymi schorzeniami w obrębie klatki piersiowej, takimi jak przewlekła
      obturacyjna choroba płuc (POChP).

  •    Serevent pomaga przerwa
  •    napad duszności lub świsty w drogach oddechowych. Nie działa on jednak natychmiast w
      przypadku napadu duszności lub świstów w drogach oddechowych. Jeżeli to nastąpi, należy
      zastosować szybko działający lek rozszerzający oskrzela, np. salbutamol.

  •    Serevent jest dostarczany w postaci aerozolu. Lek wdycha się bezpośrednio do płuc.

  •    Serevent zawiera norfluran. Jest on mniej szkodliwy dla środowiska niż starsze aerozole. Starsze
      aerozole mogą mieć inny smak niż Serevent. Nie powoduje to różnicy w działaniu leku.

  U pacjentów z astmą lek Serevent należy zawsze stosować razem z wziewnym steroidem.


  2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SEREVENT

  Kiedy nie stosować leku Serevent
•     jeśli pacjenta ma uczulenie (nadwrażliwoś
•     ) na salmeterolu ksynafonian lub inny składnik leku norfluran (HFA 134a).


  Serevent Ulotka wording outcome of CHMP + pharm. Form
                            2
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Serevent
•   Jeżeli astma lub trudności w oddychaniu nasilają się, należy natychmiast skontaktować się z
   lekarzem. Może to objawia
•    się nasileniem świstów w drogach oddechowych, uczuciem zaciskania w klatce piersiowej lub
   zwiększonym zużyciem szybko działających leków rozszerzających oskrzela. W przypadku
   wystąpienia takich objawów nie należy zwiększać liczby inhalacji leku Serevent. Schorzenie w
   obrębie klatki piersiowej może się poważnie zaostrzyć. Należy skontaktowa
•    się z lekarzem, gdyż może być konieczna zmiana leczenia astmy.

•    W sytuacji uzyskania prawidłowej kontroli objawów astmy, lekarz może rozważy
•    stopniowe zmniejszanie dawki leku Serevent.

•    Jeżeli lekarz przepisał lek Serevent z powodu astmy, należy kontynuować przyjmowanie innych
    leków dotychczas stosowanych w astmie. Mogą to być: steroidy wziewne lub steroidy w
    tabletkach. Należy kontynuować leczenie dotychczas stosowaną dawką, nawet w przypadku
    odczucia poprawy, chyba że lekarz zaleci inne dawkowanie. Nie należy przerywać stosowania
    wziewnych steroidów (lub steroidów w tabletkach) po rozpoczęciu stosowania leku Serevent.

•    Lekarz będzie regularnie kontrolował stan zdrowia pacjenta, jeśli u pacjenta występuje
    nadczynnoś
•    tarczycy, cukrzyca (lek Serevent może zwiększać stężenie cukru we krwi) lub choroba serca, w
    tym nieregularna lub szybka praca serca.

Stosowanie innych leków
•   Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach.
Dotyczy to leków stosowanych w astmie oraz innych leków, które wydawane są bez recepty. Może nie
być właściwe stosowanie leku Serevent z innymi lekami.
•    Przed zastosowaniem leku Serevent należy poinformować lekarza, jeśli pacjent jest aktualnie
leczony lekami przeciwgrzybiczymi, zawierającymi ketokonazol lub itrakonazol, z powodu
jakichkolwiek zakażeń grzybiczych lub jeśli jest leczony rytonawirem z powodu zakażenia wirusem HIV.
Te leki mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku
Serevent, w tym nieregularnego bicia serca, lub mogą spowodować nasilenie dotychczas występujących
działań niepożądanych.

•    Podczas stosowania leku Serevent należy unikać przyjmowania leków blokujących receptory
beta-adrenergiczne, chyba że lekarz zaleci stosowanie takich leków. Leki blokujące receptory beta-
adrenergiczne, takie jak: atenolol, propranolol i sotalol, są stosowane głównie w leczeniu wysokiego
ciśnienia krwi lub innych schorzeń serca. Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowanych aktualnie lub
ostatnio lekach blokujących receptory beta-adrenergiczne, ponieważ leki te mogą zmniejszać lub
hamować działanie salmeterolu.

•    Serevent może zmniejszać stężenie potasu we krwi. Jeżeli to nastąpi, pacjent może
zaobserwować nierówne bicie serca, osłabienie mięśni lub kurcze. Jest to bardziej prawdopodobne, jeśli
pacjent przyjmuje lek Serevent z niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi
(leki moczopędne) i innymi lekami stosowanymi w trudnościach w oddychaniu, takimi jak teofilina lub
steroidy. Lekarz może zalecić pacjentowi wykonanie badań krwi w celu określenia stężenia potasu we
krwi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli kobieta jest w ciąży, planuje zajście w ciążę lub karmi piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi
przed zastosowaniem leku Serevent. Lekarz oceni, czy pacjentka w tym okresie może przyjmować lek
Serevent.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn


Serevent Ulotka wording outcome of CHMP + pharm. Form
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.