Zaloguj się na swoje konto myHealthbox

Nie pamiętasz hasła? lub

Setronon

Informacja dla użytkownika

       ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


                Setronon, 8 mg, tabletki powlekane
                 Ondansetronum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
   informacja.
  Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
   może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
   niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki
1.   Co to jest lek Setronon i w jakim celu się go stosuje
2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Setronon
3.   Jak stosować lek Setronon
4.   Możliwe działania niepożądane
5.   Jak przechowywać lek Setronon
6.   Inne informacje


1.   CO TO JEST LEK SETRONON I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Setronon zawiera jako substancję czynną ondansetron. Lek wykazuje silne działanie
przeciwwymiotne.

Chemioterapia i radioterapia mogą uwalniać serotoninę w komórkach jelita cienkiego i poprzez
receptory serotoninowe 5 HT 3 pobudzać nerw błędny i zapoczątkowywać odruch wymiotny.
Ondansetron blokuje powstawanie tego odruchu. Pobudzenie zakończeń nerwu błędnego może
również powodować uwalnianie serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym i wywołać wymioty.
Ondansetron hamuje receptory serotoninowe także w neuronach ośrodkowego układu nerwowego.

Działanie przeciwwymiotne ondansetronu wynika więc z jego blokującego działania w stosunku do
receptorów serotoninowych 5HT 3 w neuronach znajdujących się zarówno w obwodowym, jak i
ośrodkowym układzie nerwowym.

Nie jest znany mechanizm działania ondansetronu w wymiotach pooperacyjnych, ale
najprawdopodobniej nie różni się od mechanizmu działania hamującego leku w wymiotach
spowodowanych chemioterapią.

Wskazaniami do stosowania:
  zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią lub
   radioterapią nowotworów;
  zapobieganie i leczenie nudności oraz wymiotów okresu okołooperacyjnego.

Uwaga: lek nie jest skuteczny w nudnościach i wymiotach związanych z chorobą lokomocyjną.


2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SETRONON

Kiedy NIE zażywać leku Setronon
Leku Setronon nie powinni stosować pacjenci, u których stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na
ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

                         1
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Setronon
Opisywano przypadki reakcji uczuleniowych u pacjentów, którzy wykazywali nadwrażliwość na inne
selektywne inhibitory receptorów serotoninowych 5HT 3 .
Ondansetron może wydłużać czas pasażu jelitowego; pacjenci z podostrą niedrożnością jelit powinni
po zastosowaniu leku pozostawać pod kontrolą lekarza.

Stosowanie leku Setronon u pacjentów z niewydolnością nerek
Nie jest konieczna zmiana schematu dawkowania leku.

Stosowanie leku Setronon u pacjentów z niewydolnością wątroby
U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, klirens ondansetronu
ulega znacznemu zmniejszeniu, a okres półtrwania ondansetronu w surowicy jest znacznie wydłużony.
U pacjentów tych nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę.

Stosowanie leku Setronon u pacjentów z zaburzonym metabolizmem sparteiny i debryzochiny
Okres półtrwania ondansetronu (czas, po którym stężenie leku we krwi zmniejsza się o połowę) nie
ulega zmianie u pacjentów, którzy wolno metabolizują sparteinę lub debryzochinę. Nie ma
konieczności zmiany dawki i częstości podawania leku.

Stosowanie leku Setronon u pacjentów w podeszłym wieku
Lek jest dobrze tolerowany przez pacjentów powyżej 65 lat i nie jest konieczna zmiana dawki
dobowej, częstości ani drogi podania.

Ciąża
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ondansetronu u kobiet w ciąży.

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego
wpływu na rozwój zarodka i płodu w okresie ciąży, przebieg ciąży, okres okołoporodowy oraz na stan
noworodka. Jednakże lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej
konieczności.

Karmienie piersią
Badania wykazały, że ondansetron przenika do mleka kobiety karmiącej piersią. Dlatego zaleca się,
aby matki leczone ondansetronem nie karmiły piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Ondansetron nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn, nie
powoduje uspokojenia.

Stosowanie innych leków
Nie wykazano, aby podczas jednoczesnego podawania z innymi lekami ondansetron pobudzał lub
hamował ich metabolizm.
Badania nie wykazały interakcji ondansetronu z alkoholem, temazepanem, furosemidem, tramadolem
i propofolem.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Setronon
Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów to
przed przyjęciem leku Setronon pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

                         2
comments powered by Disqus

Ostrzeżenia


Nie ma ostatnich ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.